F-1-00

256

Ankestyrelsens principafgørelse F-1-00 om inhabilitet – formand for det sociale nævn – formand for Tilsynsrådet

Resume:

Statsamtmanden var som formand for det sociale nævn ikke inhabil ved behandlingen af en sag om hjælp til betaling af udgifter efter aktivloven.

Statsamtmanden havde tidligere som formand for Tilsynsrådet taget stilling til ansøgers klage over kommunens behandling af hans skattesag.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000 – § 81

Forvaltningsloven – lov nr. 571 af 19. december 1985 – § 3, stk. 1

Sagsfremstilling:

Kommunen gav afslag på en ansøgning om betaling af enkeltudgifter til betaling af kæreafgift og udskrift af retsbogen.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Ansøger havde tidligere klaget til Tilsynsrådet over kommunen. Klagen gik bl.a. på, at kommunen noterede forkerte oplysninger ned. Familien blev nægtet fradrag til dobbelt husførelse, og der blev foretaget ulovlige udlæg. Han klagede endvidere over, at samme medarbejder havde truffet afgørelse i både skatteforvaltningen og i skatteankenævnet.

Tilsynsrådet meddelte, at rådet på det foreliggende ikke foretog videre i sagen. Statsamtmanden var formand for Tilsynsrådet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om formanden for det sociale nævn, der tidligere som formand for Tilsynsrådet havde taget stilling til ansøgers klage over kommunens sagsbehandling, havde været inhabil ved behandlingen af hans sag i det sociale ankenævn om betaling af enkeltudgifter.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at der havde foreligget inhabilitet ved behandlingen af en sag om kommunens 1/2

afslag på ansøgning om økonomisk hjælp til betaling af kæreafgift samt betaling af udskrift af retsbogen i det sociale nævn.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der i sagen ikke var oplyst forhold, der skulle begrunde at statsamtmanden havde været inhabil ved behandlingen af sagen.

Ankestyrelsen havde lagt vægt på, at det forhold, at statsamtmanden havde været med til at træffe afgørelse i sager vedrørende ansøger både som formand for Tilsynsrådet og som formand for det sociale nævn, ikke gjorde statsamtmanden inhabil i henhold til forvaltningslovens § 3, stk.1, nr. 4, idet der ikke var tale om 2- instansbehandling af sagerne.

Ankestyrelsen havde herved lagt vægt på, at Tilsynsrådet på grund af kompetencefordelingen, der var mellem det sociale nævn og Tilsynsrådet, ikke kunne tage stilling til en afgørelse truffet af det sociale nævn. Der var således ikke tale om, at Tilsynsrådet udøvede kontrol eller tilsynsvirksomhed over for det sociale nævn.

Ankestyrelsen havde endvidere lagt vægt på, at der ikke i sagen var oplysninger om, at statsamtmanden skulle have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag havde været repræsentant for nogen, der havde en sådan interesse, der skulle medføre inhabilitet i henhold til forvaltningslovens § 3. , stk.1.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse