P-10-00

256

Ankestyrelsens principafgørelse P-10-00 om pension – ekstra måneds pensionsudbetaling – privat pension

Resume:

Overgang fra forudbetalt privat pension til folkepension gav ikke ret til en ekstra måneds pensionsudbetaling.

Begrundelsen var, at pensionisten ikke ved overgangen til folkepension fik udbetalt forudbetalt løn eller offentlig forsørgelsesydelse, hvilket er en betingelse for ret til en ekstra måneds pension.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998 – § 33, stk. 1

Sagsfremstilling:

En pensionist havde siden arbejdsophør i 1992 fra sin daværende arbejdsgiver modtaget en månedlig ydelse svarende til ca. 60% af lønnen. Ydelsen udbetaltes forud og blev udbetalt sidste gang for februar måned 1999.

Ansøger indgav ultimo januar 1999 ansøgning om folkepension til kommunen i anledning af, at hun den 10. marts 1999 ville fylde 67 år.

Efter pensionslovgivningens bestemmelser var ansøger berettiget til folkepension med virkning fra 1. april 1999.

Med virkning fra 1. februar 1999 var udbetalingsreglerne blevet ændret således, at pensionen, fra hidtil at have været udbetalt forud, for nye pensionister skulle udbetales bagud, hvilket betød, at ansøgers første pensionsudbetaling ville ske ultimo april 1999.

“Til personer, som opnår ret til social pension efter lovens ikrafttræden og som forud har modtaget forudbetalt løn eller en forudbetalt offentlig forsørgelsesydelse udbetales en ekstra måneds pension for den første måned, for hvilken, der udbetales pension. Den ekstra måneds pension udbetales forud”.

Ved kommunens afgørelse af 9. april 1999 fik ansøger afslag på at få udbetalt en ekstra måneds folkepension, jf. lov om social pension § 33, stk. 1, sammenholdt med lov nr. 914 af 16. december 1998, § 3, stk. 7.

Nævnet tiltrådte den 9. august 1999 kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at den månedlige forudbetalte ydelse, som ansøger indtil pensionstidspunktet havde modtaget fra sin tidligere arbejdsgiver, ikke kunne anses for løn eller offentlig ydelse.

I forbindelse med klagen blev det bl.a. anført, at ansøger mente sig berettiget til en ekstra måneds folkepension, idet ansøger hidtil havde været forudlønnet, som det fremgik af den lønseddel, ansøger havde givet kommunen.

Der var i den forbindelse henvist til, at ansøgers løn – i udbetalingsbilaget benævnt førtidspension – blev udbetalt af tidligere arbejdsgiver, og at der blev trukket 8% af beløbet, svarende til hvad erhvervsaktive medarbejdere betalte i arbejdsmarkedsbidrag, ligesom ydelsen blev reguleret i overensstemmelse med de lønstigninger, der var resultatet af arbejdsgiverens overenskomstforhandlinger.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på en afklaring af, om en forudbetalt ydelse fra tidligere arbejdsgiver – angivet som “førtidspension” – kunne sidestilles med forudbetalt løn eller en forudbetalt offentlig forsørgelsesydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke havde ret til en ekstra måneds folkepension efter § 3, stk. 7, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

Begrundelsen var, at hun ikke ved overgangen til folkepension fik udbetalt forudbetalt løn eller offentlig forsørgelsesydelse.

Dette er efter ovennævnte bestemmelse en betingelse for ret til en ekstra måneds pension.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger siden 1992 havde fået udbetalt en privat førtidspension fra tidligere arbejdsgiver, og at der ikke var knyttet noget krav om modydelse til udbetalingen i form af arbejde. Der indbetaltes heller ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at udbetalingen kunne betragtes som løn.

Ankestyrelsen tiltrådte derfor det sociale nævns afgørelse.