P-12-00

256

Ankestyrelsens principafgørelse P-12-00 om pension – plejehjem – til disposition den 1. i måneden – ophævelse af fælles husførelse – omregning til pension som enlig

Resume:

Den fælles husførelse mellem ægtefællerne måtte anses for ophævet ved udgangen af april måned, da boligen i plejehjemmet var til disposition for den ene ægtefælle fra den 1. maj 1999, og der fra dette tidspunkt var 2 huslejer.

Da ændringen af de personlige forhold kunne anses for indtrådt med udgangen af april, skulle pensionen omregnes efter takster for enlige fra den 1. maj 1999, og ikke først fra den 1. i i den følgende måned.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998 – § 39, stk. 2 og § 39, stk. 3

Sagsfremstilling:

Kommunen traf afgørelse om, at pension til et ægtepar skulle omregnes efter taksterne for enlige med virkning fra den 1. juni 1999. Kommunen henviste til, at den faktiske adskillelse havde fundet sted den 1. maj 1999, og at pensionen skulle omregnes med virkning fra den 1. i den følgende måned, dvs 1. juni 1999.

Det fremgik af sagen, at den ene af ægtefællerne blev visiteret til plejehjem i begyndelsen af april 1999 og overtog lejemålet på plejehjemmet den 1. maj 1999. Lejligheden blev faktisk stillet til rådighed den 29. april, hvor indflytning af møbler fandt sted, og pensionisten flyttede selv ind mandag den 3. maj 1999.

I klagen til det sociale nævn var anført, at der var tale om et præcist tidssammenfald af samlivets ophævelse og den næstfølgende første i måneden, 1. maj 1999 kl. 00.00. Der var samtidig henvist til, at der var 2 huslejer allerede fra den 1. maj 1999.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse om, at omberegning først skulle ske med virkning fra den 1. i måneden efter at ændringen var sket. Nævnet fandt, at samlivet tidligst kunne anses for ophævet den 1. maj 1999.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, fra hvilket tidspunkt omberegning skulle ske ved ændringer, der sker fra den 1. i en måned.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den fælles husførelse mellem ægtefællerne måtte anses for ophævet ved udgangen af april måned, da boligen i plejehjemmet var til disposition for den ene ægtefælle fra den 1. maj 1999, og der fra dette tidspunkt var 2 huslejer.

Da ændring af personlige forhold kunne anses for indtrådt med udgangen af april, og kommunen var bekendt hermed, idet visitationen var sket tidligt i april, skulle pensionen omregnes efter taksten for enlige fra den 1. maj 1999.

Ankestyrelsen henviste til pensionslovens § 39, stk. 2 samt stk. 3, hvorefter omregning af pensionen som følge af ændrede personlige forhold sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget oplysninger om de ændrede forhold. Endvidere henvises til Socialministeriets bekendtgørelse af 5. februar 1998 om plejehjem og beskyttede boliger § 10, hvorefter beboeren betaler fra det tidspunkt, hvor boligen er til disposition.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.