P-13-00

256

Ankestyrelsens principafgørelse P-13-00 om pension – omberegning – Nordisk Konvention – tillæg til grundpension – kurs

Resume:

Ved omberegning af pension efter reglerne i ny Nordisk Konvention om Social Sikring, som trådte i kraft den 1. januar 1994, kan der kun ydes tillæg til pensionen af en sådan størrelse, at den samlede bruttopensionsudbetaling forbliver uændret.

Omberegning af en nordisk pension i forbindelse med udbetaling skal ske ud fra en middelkurs for første kvartal, som er fastsat i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring.

Love:

Den Nordiske konvention om Social Sikring – bekendtgørelse nr. 84 af 8. september 1994 –

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998 – § 11, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en folkepensionist, som i forbindelse med omberegning af sin pension efter reglerne i den Nordiske Konvention fik udbetalt ca. 700 kr. mindre om måneden – selv om hun fik tillæg efter reglerne i artikel 27, stk. 4 til den omberegnede pension.

Pensionisten havde i brev af 4. juni 1998 anmodet om, at kommunen omberegnede hendes førtidspension efter den Nordiske Konvention.

Dansk pension 9.181 kr.

Norsk pension 5.277 kr.

I alt 14.458 kr.

Dansk pension 1.251 kr.

Norsk pension 8.546 kr.

I alt 9.797 kr.

Kommunen meddelte, at da den omberegnede bruttopension var mindre end den tidligere bruttopension, 1/3

ydedes der et tillæg til pensionen på 4.661 kr. om måneden, således at den samlede bruttopension stadig udgjorde 14.458 kr.

Ansøger klagede over kommunens afgørelse, og anførte, at brutto før og nu var korrekt, men at hun alligevel fik ca. 700 kr. mindre udbetalt pr. måned. Hun klagede endvidere over anvendelsen af en middelkurs på 92,27 kr.

Kommunen oplyste i brev af 3. juli 1998, at der ved omberegning af norsk pension var brugt en middelkurs på 92,27 kr. Kommunen oplyste, at kursen stemte overens med De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring. Kommunen oplyste i den forbindelse, at Den Sociale Sikringsstyrelse havde oplyst, at disse kurser skulle benyttes ved omberegning af social pension, og at de gjaldt for det kvartal, hvor omberegningen fandt sted.

Nævnet tiltrådte den 5. marts 1999 kommunens afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at det følger af konventionens artikel 27, stk. 4, at der i tilfælde, hvor den samlede grundpension ved omberegning er lavere end den grundpension, som en pensionsmodtager ville have ret til efter reglerne i Nordisk Konvention af 5. marts 1981 om Social Tryghed, ydes et tillæg til pensionen, som udgør forskellen mellem den omberegnede grundpension og grundpensionen beregnet efter de tidligere gældende regler.

Nævnet henviste til, at tillægget beregnes således, at pensioner fra de øvrige nordiske lande omregnes til danske kroner. Hvis de samlede pensioner inklusive den danske pension er mindre end den hidtidige bruttopension, udbetaler kommunen et tillæg, således at den samlede bruttopensionsudbetaling forbliver uændret.

Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at foretage en omberegning på baggrund af det beløb, som en pensionist tidligere havde fået udbetalt efter skat (nettoudbetaling) før omberegningen skete.

Det forhold, at dele af den tidligere udbetalte pension ikke blev beskattet, kunne efter nævnets opfattelse ikke føre til et andet resultat.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Den Sociale Sikringsstyrelse havde oplyst overfor kommunen, at middelkursen på 92,27 skulle benyttes ved omberegning af social pension, og at kursen gjaldt for det kvartal, hvor omberegningen fandt sted.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på præcisering af reglerne vedrørende omberegning efter reglerne i den Nordiske Konvention om Social Sikring.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ved omberegning af sin pension efter reglerne i ny Nordisk Konvention om Social Sikring, som trådte i kraft den 1. januar 1994, alene havde ret til et tillæg til pensionen, således at den samlede pensionsudbetaling før fradrag af skat forblev uændret.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det fremgik af konventionens artikel 27, stk. 4, at hvis den samlede pension (som beregnes på grundlag af bopælstid) ved omberegningen var lavere end den pension, som blev udbetalt efter reglerne i Nordiske Konvention af 5. marts 1981, kunne der ydes et tillæg til pensionen, som udgjorde forskellen mellem den omberegnede pension og pensionen beregnet efter de tidligere gældende regler.

Ankestyrelsen henviste desuden til, at der efter bestemmelsen alene sås at være mulighed for at yde tillæg svarende til forskellen i de beregnede pensionsbeløb, men ikke til forskelle i beskatningsforholdene.

Ankestyrelsen fandt desuden, at omberegning af den norske pension skulle ske ud fra en middelkurs for første kvartal, som var fastsat i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring.

Ankestyrelsen lagde herved lagt vægt på, at det fremgik af artikel 27, stk. 4, 2. pkt., at tillægget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af de pensionsbeløb, der gælder på dette tidspunkt, og ydes med samme beløb for hele året.