P-23-00

256

Ankestyrelsens principafgørelse P-23-00 om pension – ekstra måneds pensionsudbetaling – tjenestemandspension

Resume:

Forudbetalt tjenestemandspension gav ikke ret til en ekstra måneds pensionsudbetaling ved overgang til folkepension.

Begrundelsen var, at ansøger ikke ved overgangen til folkepension fik udbetalt forudbetalt løn eller offentlig forsørgelsesydelse.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998 – § 33, stk. 1

Sagsfremstilling:

Ansøger, der fyldte 67 år den 6. februar 1999 og modtog tjenestemandspension, bad kommunen undersøge mulighederne for udbetaling af en ekstra måneds pension i forbindelse med overgangen til folkepension.

Kommunen meddelte den 5. februar 1999, at der ikke kunne udbetales en ekstra måneds pension. Kommunen henviste til, at det var en betingelse for udbetaling, at ansøger hidtil havde modtaget forudbetalt løn eller forudbetalt offentlig forsørgelsesydelse, medens forudbetalt tjenestemandspension ikke gav ret til en ekstra måneds pension.

Den 12. marts 1999 anmodede ansøgers fagforening kommunen om at genoverveje muligheden for udbetaling af en ekstra måneds pension. Foreningen var uforstående over for, at tjenestemandspension ikke skulle kvalificere til udbetaling af en ekstra måneds pension i forbindelse med udbetaling af folkepension.

Det anførtes, at tjenestemandspensionister får udbetalt pensionen forud, og at tjenestemandspensionen er sammensat af en varig pension og et tillæg til under 67- årige. Dette tillæg bortfaldt i den måned, hvor pensionisten fyldte 67 år, hvorfor der skete et fald i tjenestemandspensionen i denne måned.

Kommunen fastholdt den 30. marts 1999 afgørelsen med henvisning til, at der efter de nye regler alene kunne udbetales en ekstra måneds pension til personer, der modtog forudbetalt løn/offentlig ydelse, medens personer, der modtog forudbetalt tjenestemandspension, ikke var berettiget til den ekstra måneds pension.

Det sociale nævn tiltrådte afgørelsen om afslag på en ekstra måneds folkepension.

Nævnet lagde vægt på, at lov om social pension § 33 var ændret med virkning fra 1. februar 1999, så pensioner tilkendt fra og med 1. februar 1999 skulle udbetales bagud. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det fremgik af Socialministeriets skrivelse vedrørende social pension af 29. januar 1999, at den særlige kompensationsordning udelukkende omfattede personer, som modtog forudbetalt løn/offentlig ydelse, og at personer, som modtog forudbetalt tjenestemandspension, ikke var berettiget til den ekstra måneds pension.

Nævnet lagde derfor vægt på, at da der var tilkendt social pension med virkning efter 1. februar 1999, og ansøger modtog forudbetalt tjenestemandspension, var ansøger således ikke berettiget til en ekstra måneds pension.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på præcisering af praksis for, i hvilke situationer der er grundlag for udbetaling af en ekstra måneds pension efter ændring pr. 1. februar 1999 af pensionslovens § 33, hvorefter pension udbetales bagud.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøger havde ret til en ekstra måneds pension efter § 3, stk. 7, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

Begrundelsen var, at ansøger ikke ved overgangen til folkepension fik udbetalt forudbetalt løn eller offentlig forsørgelsesydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at tjenestemandspension ikke var løn eller en offentlig forsørgelsesydelse, og at ansøger derfor ikke var omfattet af bestemmelsen.

Ankestyrelsen oplyste samtidig, at det fremgik af forarbejderne til bestemmelsen, at reglen om en ekstra måneds pension blev indført, fordi der for personer, der modtog forudbetalt løn eller en forudbetalt offentlig forsørgelsesydelse ellers kunne gå op til 2 måneder fra sidste udbetaling, til de fik udbetalt et forsørgelsesgrundlag.

I ansøgers tilfælde fortsatte udbetalingen af tjenestemandspensionen, idet der alene skete en reduktion i pensionsudbetalingen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.