Ankestyrelsens principafgørelse A-10-05 om kontanthjælp – tilbagebetaling – inddrivelse – kommuners gensidig bistand

256

Resume:

Aktuel opholdskommune havde ikke hjemmel til at træffe afgørelse om fastsættelse af en afdragsordning på vegne af en borgers tidligere bopælskommune.

En formløs overgivelse af én kommunes krav mod en borger til inddrivelse ved borgerens aktuelle opholdskommune opfyldte ikke lovens formelle krav til en bemyndigelsesaftale. Det sociale nævn for den oprindelige kreditorkommune var således ikke kompetent til at behandle en klage over en afgørelse om fastsættelse af en afdragsordning truffet af borgerens aktuelle bopælskommune.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 95

Lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse – lov nr. 52 af 31. januar 2001 – § 5, stk. 1 og § 5, stk. 2

Sagsfremstilling:

En borgers aktuelle bopælskommune fastsatte en afdragsordning vedrørende borgerens gæld til en tidligere opholdskommune.

Borgeren klagede over afgørelsen.

Kommunen fastholdt afgørelsen og sendte sagen videre til det stedlige sociale nævn. Det stedlige sociale nævn videresendte imidlertid sagen til det stedlige sociale nævn for den oprindelige kreditorkommune, som afviste at behandle sagen, da betingelserne for den aktuelle bopælskommunes inddrivelse af fordringen ikke var opfyldt. Der forelå således ikke nogen bemyndigelse i henhold til lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse.

Den oprindelige kreditorkommune klagede over nævnets afvisning af sagen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om kompetencen til at behandle en klage over en tilbagebetalingsordning fastsat af bopælskommunen på vegne af en tidligere bopælskommune

Afgørelse:

Det var en betingelse for, at det stedlige sociale nævn for den oprindelige kreditorkommune var kompetent til at behandle klagen over den aktuelle bopælskommunes afgørelse om afdragsordningen, at der var indgået en aftale mellem kommunerne om inddrivelse af kravet mod borgeren.

Der sås ikke at være indgået en sådan aftale.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at en bemyndigelsesaftale skulle indeholde en nærmere afgrænsning af rækkevidden af bemyndigelsen, og at det ikke var dokumenteret, at der ved overgivelsen af opkrævningsopgaven var foretaget en nærmere afgrænsning af indholdet af den aktuelle bopælskommunes bemyndigelse.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at hverken bemyndigelsen eller afgrænsningen heraf var meddelt borgeren.

Ankestyrelsen bemærkede i øvrigt, at lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse ifølge bemærkninger til lovforslaget regulerer kommunernes gensidige bistand i enkeltstående inddrivelsessager.

Endvidere bemærkedes, at loven ifølge en udtalelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke regulerer de tilfælde, hvor den gensidige bistand sker efter socialretlige regler eller praksis.

En aktuel bopælskommunes opkrævning og inddrivelse af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp på vegne skyldnerens tidligere bopælskommune har imidlertid ikke hjemmel i den sociale lovgivning.