Ankestyrelsens principafgørelse A-11-05 om kontanthjælp – tilbagebetaling – dobbeltforsørgelse – aktivering

256

Resume:

Hjælp ydet under aktivering skulle ikke tilbagebetales, uanset modtager senere opnåede en ydelse, der dækkede samme tidsrum og samme formål som den udbetalte kontanthjælp.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en kommune ikke kunne træffe beslutning om tilbagebetaling af den hjælp, som en person modtog under aktivering, idet personen i en sådan situation ydede noget til gengæld for hjælpen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 94, stk. 2

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at modtager i perioden 16. december 2002 til 30. juni 2003 havde fået udbetalt kontanthjælp.

I perioden 1. april til 30. juni 2003 havde han været i aktivering.

I juli 2003 fik modtager medhold i en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. Han fik ved denne afgørelse ret til dagpenge for en periode, hvor han havde været i aktivering.

Kommunen krævede tilbagebetaling af kontanthjælp for perioden 16. december 2002 til 30. juni 2003.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at modtager havde fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge med tilbagevirkende kraft fra 15. juli 2002. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke var krævet tilbagebetaling af et beskæftigelsestillæg udbetalt i forbindelse med aktivering.

I klagen til Ankestyrelsen fra modtageren var det anført, at dagpenge og aktivering ikke havde samme formål, og der henvistes til, at der ikke kunne træffes afgørelse om tilbagebetaling af hjælp modtaget under aktivering. Beskæftigelsestillægget var ikke en fyldestgørende kompensation for uberettiget at være blevet trukket gennem en aktiveringsproces.

Nævnet henviste ved genvurderingen til bemærkningerne til lovforslag LF 161 Folketingssamling 01/02, pkt. 2.1.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om kontanthjælp eller kun beskæftigelsestillæg modtaget under aktivering var undtaget tilbagebetaling ved dobbeltdækning

Afgørelse:

Modtager skulle ikke tilbagebetale den kontanthjælp, som han havde modtaget under aktivering.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at modtager havde fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge med tilbagevirkende kraft fra 15. juli 2002, og at han i perioden 16. december 2002 til 30. juli 2003 havde modtaget kontanthjælp mens han var i aktivering.

Efter aktivlovens § 94, stk. 2, skal hjælp ydet under aktivering ikke tilbagebetales, uanset modtageren senere opnår en ydelse, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte kontanthjælp.

Ankestyrelsen vurderede, at der ved udtrykket “hjælp”, som anvendt i aktivlovens § 94, stk. 2, mentes hele den hjælp, der var ydet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det i bemærkningerne til § 92 (den vedtagne § 94) i forslaget om aktivloven var anført:

“Til § 92

Forslaget til § 92 er identisk med bistandslovens § 26 stk. 1, nr. 4, hvorefter kommunen kan bestemme, at hjælpen skal betales tilbage, hvis modtageren senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag e.l. , som dækker samme tidsrum og formål som den udbetalte hjælp. I disse situationer med dobbeltforsørgelse er det i sagens natur ikke en betingelse, at modtageren er orienteret om, at hjælpen skal betales tilbage, inden hjælpen udbetales.

Det er i stk. 2 præciseret, at modtageren ikke skal tilbagebetale den hjælp, som den pågældende får eller har fået under aktivering efter kapitel 4 idet modtageren i en sådan situation yder noget til gengæld for hjælpen. “

Ankestyrelsen bemærkede endvidere, at der ikke siden vedtagelsen af aktivlovens var foretaget ændringer i formuleringen af aktivlovens § 94, stk. 2.