Ankestyrelsens principafgørelse A-13-05 om fleksjob – ledighedsydelse – beregning – kontanthjælp

256

Resume:

Ved beregning af ledighedsydelse kunne kontanthjælp betragtes som en indtægt, der trådte i stedet for arbejdsindtægt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 74d, stk. 2

Sagsfremstilling:

En mand blev godkendt til fleksjob. Fra 1. februar 2004 modtog han ledighedsydelse.

Kommunen traf afgørelse om, at ledighedsydelsen blev beregnet på baggrund af kontanthjælp, som manden havde modtaget i perioden 1. oktober 1995 – 1. august 1999.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at manden i 1995 havde afbrudt et revalideringsforsøg i A kommune, og at han i den efterfølgende periode havde modtaget kontanthjælp indtil B kommune iværksatte et nyt revalideringsforsøg den 1. august 1999. Nævnet fandt derfor, at ledighedsydelsen efter aktivlovens § 74 d, stk. 2, skulle beregnes på grundlag af de indtægter, som han havde inden overgangen til den seneste revalidering, som blev iværksat af B kommune. Nævnet henviste til, at det fremgår af § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om beregning af ledighedsydelse m.m., at der ved beregningen af ledighedsydelse blev medregnet indtægter, der var indkomstskattepligtige og som trådte i stedet for arbejdsindtægter. Nævnet var enig med kommunen i, at seneste udbetalte kontanthjælp var en sådan indtægt, der kunne anvendes ved beregningen af ledighedsydelsen.

Manden klagede over nævnets afgørelse.

I klagen var det anført, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst.

I brev modtaget i Ankestyrelsen den 6. december 2004 havde manden oplyst, at Ankestyrelsen burde se på det åbenlyse misforhold i, at B kommune, når det var bekvemt, medregnede de ca. 2 år i A kommune, hvor manden uddannede sig som starten på en revalideringsperiode på i alt 6 ½ år. Men B kommune ville ikke anerkende, at det således i konsekvens heraf måtte være perioden inden han blev tilkendt revalideringsydelse i 1993 der udgjorde beregningsgrundlaget før udregningen af ledighedsydelsen. Manden havde endvidere oplyst om baggrunden for den lange periode, hvor han modtog kontanthjælp mellem de 2 revalideringsperioder.

Ankestyrelsen havde til brug for sagens behandling indhentet en udtalelse fra Arbejdsdirektoratet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvordan ledighedsydelse skulle beregnes, når der forud for seneste revalideringsperiode med revalideringsydelse har ligget en længere periode med kontanthjælp.

Afgørelse:

Ankestyrelsen var enig med det sociale nævn i, at kontanthjælp kunne betragtes som en

indtægt, der trådte i stedet for arbejdsindtægt, jf. aktivlovens § 74 d, stk. 2.

Ankestyrelsen var også enig med det sociale nævn i, at ledighedsydelse i forbindelse med visitation til fleksjob fra den 1. februar 2004 og indtil den 1. januar 2005 skulle beregnes på grundlag af den gennemsnitlige indtægt – kontanthjælp – i de 3 forudgående måneder før overgang til revalideringsydelse den 1. august 1999.

Ankestyrelsen lagde til grund, at manden blev visiteret til fleksjob fra den 1. februar 2004, jf. § 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen lagde endvidere til grund, at manden var omfattet af personkredsen for ledighedsydelse til personer, der var visiteret til fleksjob, i § 74 a, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at manden forud for revalidering, der blev iværksat den 1. august 1999, modtog kontanthjælp.

Ankestyrelsen fandt, at kontanthjælp kunne betragtes som en indtægt ,der trådte i stedet for arbejdsindtægt, jf. aktivlovens § 74 d, stk. 2. Ankestyrelsen lagde herved vægt på en udtalelse af 21. februar 2005 fra Arbejdsdirektoratet, hvorefter kontanthjælp kunne betragtes som en indtægt, der trådte i stedet for arbejdsindtægt i forbindelse med beregning af ledighedsydelse.

Ankestyrelsen lagde tillige vægt på, at revalideringsydelse ikke kunne medregnes ved beregning af ledighedsydelse.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.