Ankestyrelsens principafgørelse A-22-05 om ledighedsydelse – rådighed – karantæne – tilbud om jobsamtale

256

Resume:

En kvinde modtog ledighedsydelse efter visitation til fleksjob. Kommunen kunne ikke træffe afgørelse om, at der ikke kunne udbetales ledighedsydelse i 5 uger, selv om hun havde afvist at deltage i en jobsamtale.

Begrundelsen var, at hun ikke havde afslået et rimeligt tilbud om fleksjob.

Ved et tilbud om fleksjob skulle forstås tilbud om en konkret arbejdsfunktion med beskrivelse af arbejdstid/-belastning og skånehensyn. En vurdering af, om tilbuddet var rimeligt i relation til den aktuelle modtager, kunne ikke foretages uden en konkret beskrevet arbejdsfunktion.

Kommunens vurdering af, om kvinden stod til rådighed, måtte foretages efter de særlige regler for modtagere af ledighedsydelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 74b, stk. 4

Sagsfremstilling:

En kvinde var visiteret til fleksjob og modtog ledighedsydelse. Kommunen arbejdede på at oprette et fleksjob og inviterede hende til jobsamtale hos en arbejdsgiver. Kvinden meldte afbud og oplyste, at hun var sygemeldt, og at hendes tilstand var forværret. På sagsbehandlerens spørgsmål svarede hun, at hun ikke stod til rådighed.

Kommunen traf herefter afgørelse om, at der ikke kunne udbetales ledighedsydelse i 5 uger efter aktivlovens § 74 b, stk. 4.

Nævnet ophævede afgørelsen med henvisning til, at der alene var tale om et tilbud om en jobsamtale og ikke et tilbud om fleksjob. Nævnet påpegede, at en afvisning af at deltage i jobsamtale kunne rejse tvivl om rådigheden, men at denne i givet fald måtte afprøves efter reglerne i beskæftigelseslovens kapitel 10 og 11.

Kommunen klagede over afgørelsen og anførte, at der altid ville være en jobsamtale forud for et tilbud om fleksjob, idet ingen arbejdsgiver ville tilbyde en person ansættelse i fleksjob uden forudgående jobsamtale, selv ikke i en kommunal virksomhed.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om retten til ledighedsydelse mistedes i 5 uger eller bortfaldt, hvis borgeren afviste at deltage i jobsamtale vedrørende et fleksjob.

Afgørelse:

Ledighedsydelsen kunne ikke stoppes i 5 uger.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke var afslået et tilbud om fleksjob, men alene et tilbud om jobsamtale. Betingelserne i aktivloven § 74 b, stk. 4 var således ikke opfyldt.

Ved et tilbud om fleksjob forstås tilbud om en konkret arbejdsfunktion med beskrivelse af arbejdstid/-belastning og skånehensyn. En vurdering af, om tilbuddet var rimeligt i relation til den aktuelle modtager kunne ikke foretages uden en konkret beskrevet arbejdsfunktion.

Ankestyrelsen tilføjede, at en afprøvning af kvindens rådighed måtte ske efter de særlige regler for modtagere af ledighedsydelse.