Ankestyrelsens principafgørelse A-3-05 om kontanthjælp – særlig støtte – deltidsefterløn – bortfald af hustrubidrag – social begivenhed

256

Resume:

Bortfald af hustrubidrag som følge af tidligere ægtefælles overgang til efterløn kunne anses for at være en ændring (social begivenhed) i ansøgers forhold, som påvirkede hendes mulighed for at skaffe det nødvendige til egen forsørgelse.

Ansøger var derfor omfattet af personkredsen, der eventuelt kunne få hjælp efter aktivlovens regler om særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 11, stk. 2 og § 34

Sagsfremstilling:

En 64-årig kvinde, som modtog deltidsefterløn, søgte i forbindelse med bortfald af hustrubidrag hjælp efter aktivlovens § 34.

Hun havde tidligere søgt om supplerende kontanthjælp til deltidsefterlønnen, men fik afslag herpå med henvisning til, at personer på efterløn ikke var afskåret fra at skaffe det fornødne til forsørgelsen, da de selv havde valgt en forsørgelsesydelse, hvor der ikke blev stillet krav om, at de skulle udnytte deres arbejdsmuligheder.

Kommunen gav afslag på økonomisk hjælp efter aktivlovens § 34 med henvisning til, at hun ikke opfyldte betingelserne for kontanthjælp, jf. aktivlovens § 11.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at kvinden modtog efterløn.

Nævnet henviste til, at det fulgte af Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik, pkt. 48, at personer, der gik på orlov, efterløn eller overgangsydelse, ikke var afskåret fra at skaffe det fornødne til forsørgelsen, da de selv havde valgt ordninger, hvor der ikke blev stillet krav om, at de skulle udnytte deres arbejdsmuligheder.

Nævnet fandt derfor, at det forhold, at hendes ægtefællebidrag var bortfaldet, ikke i sig selv var en social begivenhed.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at hustrubidraget var en væsentlig del af kvindens forsørgelse, og at bortfaldet heraf måtte kunne sidestilles med en udefra kommende ændring, der påvirkede hendes forsørgelsesforhold.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om bortfald af hustrubidrag kunne anses for at være en social begivenhed, der medførte, at ansøger var omfattet af personkredsen, som kunne få hjælp efter aktivlovens § 34, selv om ansøger var overgået til deltidsefterløn før bortfaldet.

Afgørelse:

Sagen hjemvistes til kommunen til ny behandling og afgørelse, idet Ankestyrelsen fandt, at kvinden var omfattet af den personkreds som eventuelt kunne få hjælp efter aktivlovens § 34.

Ankestyrelsen lagde til grund, at en del af hendes forsørgelsesgrundlag i form af hustrubidrag bortfaldt, fordi hendes tidligere ægtefælle overgik til efterløn.

Ankestyrelsen fandt af den grund, at hun havde været udsat for udefra kommende ændringer i sine forhold, som påvirkede hendes mulighed for at skaffe det nødvendige til egen forsørgelse (social begivenhed).

Ankestyrelsen fandt derfor, at kvinden var omfattet af personkredsen, som eventuelt kunne få hjælp efter aktivlovens § 34.