Ankestyrelsens principafgørelse A-36-05 om ikke ung revalidend – revalideringsydelse – revalidering

256

Resume:

En 25-årig kvinde, der havde afsluttet folkeskolen i 1996 og siden haft tilknytning til arbejdsmarkedet, kunne ikke i 2004 anses for at være en ung revalidend, der netop havde forladt skolesystemet. Hun havde derfor ret til revalideringsydelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 51, stk. 4

Sagsfremstilling:

Efter afsluttet folkeskole i 1996 var ansøger i huset i ét år og var derefter aupair i USA i 1/2 år. Efter at være kommet hjem blev hun ansat i 1/2 år på fuld tid og derefter på deltid i 2 år i en minibar. Fra sommeren 2000 blev hun ansat i et supermarked i en periode på 2 år.

Sideløbende havde hun i 1998/99 taget pædagogforberedende kursus på VUC, og fra 1999 – 2002 havde hun taget HF-enkeltfag på VUC.

I september 2002 begyndte hun på Socialpædagogisk Seminarium, men måtte allerede i december ophøre på grund af sygemelding, hvorefter hun blev hospitalsindlagt på grund af psykiske problemer.

Hun startede i juli 2003 i virksomhedspraktik på en byggelegeplads, samtidig med at hun modtog psykologbehandling til og med 30. juni 2004.

Den 23. august 2004 startede ansøger på ny på seminariet, og fra den 1. september 2004 modtog hun SU. Kommunen afholdt undervisnings- samt transportudgifter.

Kommunen traf afgørelse om, at ansøgeren var omfattet af aktivlovens § 51, stk. 4, og derfor måtte klare sin egenforsørgelse på SU-stipendier og lån, medens kommunen ville yde økonomisk hjælp til uddannelsesudgifter og transport efter gældende regler.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse til, at hun havde ret til revalideringsydelse efter aktivlovens § 52, idet hun under hensyn til alder og hidtidigt uddannelses- og erhvervsforløb ikke kunne anses for at være omfattet af samme lovs § 51, stk. 4.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse

Ankestyrelsen behandlede sagen i principielt møde for at belyse kriteriet i aktivlovens § 51, stk. 4, for, hvornår man var ung revalidend, der netop havde forladt skolesystemet”.

Afgørelse:

Ansøger kunne under hensyn til sin alder og den tid, der var gået, siden hun forlod det egentlige skolesystem, ikke anses for at være en ung revalidend, der netop havde forladt skolesystemet.

Ankestyrelsen lagde vægt på følgende

Ansøger var på ansøgningstidspunktet fyldt 25 år. Efter afsluttet folkeskole var hun i huset i et år og derefter aupair i USA i 1/2 år. Herefter var hun ansat 1/2 år på fuld tid og 2 år på deltid i minibar.

Fra sommeren 2000 blev hun ansat i supermarked i 2 år.

Ankestyrelsen lagde vægt på ansøgers alder, samt på at hun havde været tilknyttet arbejdsmarkedet, siden hun i 1996 forlod folkeskolen.

Sideløbende havde hun i 1998/99 taget pædagogforberedende kursus på VUC, og fra 1999 – 2002 havde hun taget HF-enkeltfag. I august/september 2002 begyndte hun på Socialpædagogisk Seminarium, men måtte i december ophøre på grund af sygemelding, hvorefter hun blev indlagt på grund af psykiske problemer.

Efter Ankestyrelsens opfattelse kunne VUC samt HF-enkeltfag, fulgt samtidig med erhvervsarbejde, ikke henregnes til det almindelige skolesystem.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der for så vidt angik størrelsen på såvel kontanthjælp som revalideringsydelse kun kunne udbetales den lave takst, indtil modtageren var fyldt 25 år.

Det bemærkes, at i bemærkningerne til lovforslaget, hvorved reglen, om at unge revalidender skulle klare sig for SU, blev indført, blev de økonomiske virkninger beregnet for gruppen mellem 18 og 23 år.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.