Ankestyrelsens principafgørelse A-7-05 om kontanthjælp – nedsættelse – arbejdstilbud – rygning

256

Resume:

Kontanthjælpen til ansøgeren skulle nedsættes med 1/3 i 3 uger, da ansøgeren, på trods af krav fra arbejdsformidlingen, havde undladt at søge en konkret åben jobordre.

Ansøgeren var forpligtet til at gå til jobsamtalen for at få nærmere afklaret, hvad der lå i betingelsen “absolut ikke-ryger” i jobannoncen.

Hvis der var tale om en røgfri arbejdsplads, således at ansøgeren ikke kunne ryge i arbejdstiden, ville dette forhold ikke kunne medføre, at hun ville kunne afvise et tilbud om arbejde i virksomheden, uden at det ville medføre nedsættelse af hjælpen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 – § 13a, stk. 1, § 38a, stk. 1, nr. 2 og § 38a, stk. 1, nr. 4

Sagsfremstilling:

En ansøger, der var ryger, og som modtog kontanthjælp, blev af AF bedt om telefonisk at kontakte en virksomhed med henblik på et arbejde som chokolade – og konfektureassistent. Det fremgik af brevet fra AF, at hvis ansøgeren ikke blev ansat, skulle hun ringe til AF. Det tilføjedes, at AF ville orientere socialforvaltningen, hvis hun ikke ringede til arbejdsgiveren, eller hvis hun ikke ønskede arbejdet, og at det ville kunne få betydning for kontanthjælpen.

Af en medfølgende jobbeskrivelse fra virksomheden fremgik det bl.a., at det var vigtigt, at ansøgeren var “absolut ikke-ryger”.

Ansøgeren ringede ikke til virksomheden. Socialforvaltningen meddelte herefter ansøgeren, at kontanthjælpen ville blive nedsat med 1/3 i 3 uger i henhold til § 38 a, idet hun havde afvist tilbud om arbejde.

Ansøgeren oplyste efterfølgende, at hun havde valgt ikke at søge arbejdet, da AF havde oplyst hende om, at hun ikke måtte ryge udenfor.

I klagen til nævnet havde ansøgeren oplyst, at det under samtale i arbejdsformidlingen blev oplyst, at arbejdsgiveren ikke ønskede en ryger. Hun fik det indtryk, at hun ikke måtte ryge i sine pauser. På den baggrund havde hun valgt ikke at søge arbejdet, da hun røg 20 cigaretter om dagen og ikke aktuelt var motiveret for at holde op.

Kommunen havde i forbindelse med genvurdering af sagen anført, at den ikke anså det for en hindring for at kontakte en arbejdsgiver i forbindelse med et job, at man var ryger, og at der på arbejdspladsen var en rygepolitik med rygeforbud. Dette var almindeligt forekommende på arbejdsmarkedet, og ansøgeren kunne under en personlig samtale have spurgt nærmere til dette.

Det sociale nævn fandt ved sin afgørelse, at kommunen ikke havde været berettiget til at nedsætte kontanthjælpen med 1/3 i 3 uger.

Nævnet lagde herved vægt på, at det fremgik af jobordren fra AF, at arbejdsstedet i jobbeskrivelsen havde fremhævet, at det var vigtigt, at ansøgeren var absolut ikke-ryger. Ansøgeren kunne derfor ikke opfylde kravene til jobbet.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af en ansøgerens pligt efter § 13 a, stk.1, 2. punktum, til at søge konkrete jobordrer.

Afgørelse:

Kontanthjælpen til ansøgeren skulle nedsættes med 1/3 i 3 uger.

Begrundelsen var, at ansøgeren, på trods af krav fra arbejdsformidlingen, havde undladt at søge en konkret åben jobordre, jf. § 38 a, stk. 1, nr. 4.

Ankestyrelsen fandt således, at ansøgeren var forpligtet til at gå til jobsamtalen for at få nærmere afklaret, hvad der lå i betingelsen “absolut ikke-ryger”.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren under en jobsamtale ville have kunnet få oplyst, om udtrykket “absolut ikke-ryger” i jobannoncen betød, at hun skulle holde helt op med at ryge for at kunne komme i betragtning, eller der blot var tale om, at hun ikke kunne ryge i arbejdstiden.

Ankestyrelsen fandt, at hvis der var tale om en røgfri arbejdsplads, således at ansøgeren ikke kunne ryge i arbejdstiden, ville dette forhold ikke kunne medføre, at hun ville kunne afvise et tilbud om arbejde i virksomheden, uden at det ville medføre nedsættelse af hjælpen jf. § 38 a, stk. 1, nr. 2.