Ankestyrelsens principafgørelse B-7-05 om børnebidrag – betalingsordning – samlevers indtægter

256

Resume:

Ved fastsættelse af betalingsordning for børnebidrag skulle også en samlevers økonomi indgå i vurderingen af, hvor meget skyldneren ville kunne betale. Uanset særhæftelsen for gælden skulle der efter retspraksis tages hensyn til husstandens samlede økonomiske forhold ved vurdering af betalingsevnen. *)

Love:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004 – § 18, stk. 2

Note:

*) SM B-10-96, SM O-21-98 og SM A-38-00 ophæves.

* * * * *

Sagsfremstilling:

Skyldneren var tilflyttet fra en anden kommune, hvor han havde betalt et månedligt afdrag på børnebidrag på 650 kr. om måneden. Tilflytningskommunen fastholdt, at der skulle foretages en ny betalingsberegning, da situationen havde ændret sig. Kommunen udbad sig dokumentation for både skyldnerens og samleverens indtægter og udgifter.

Kommunen fandt herefter, at skyldneren fremover kunne betale 3.000 kr. om måneden i afdrag, idet samleverens indtægter og udgifter indgik ved beregningen af betalingsevnen.

Det sociale nævn hjemviste sagen til ny behandling i kommunen, idet nævnet ikke fandt, at samleverens økonomi kunne indgå i vurderingen, og begrundede dette med en henvisning til Ankestyrelsens afgørelser offentliggjort som SM O-21-98 og SM A-38-00.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse med henvisning til domme fra Vestre Landsret.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, om der ved fastsættelse af en betalingsordning for børnebidrag alene skulle tages hensyn til skyldnerens personlige økonomiske forhold, eller om der under henvisning til, at inddrivelse af børnebidrag i henhold til lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, også skulle tages hensyn til en samlevers økonomiske forhold.

Afgørelse:

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om en betalingsordning for børnebidrag, hvori også samleverens økonomiske forhold var indgået i vurderingen af betalingsevnen.

Der blev lagt vægt på, at der, uanset særhæftelsen for gælden, efter retspraksis blev taget hensyn til husstandens samlede økonomiske forhold.

Der henvistes til Vestre Landsrets kendelser af 25. marts 1991 og 16. februar 1994 (U. 1991.449V og U. 1994.370V samt Højesterets kendelse af 17. november 1997 (U. 1998.452H).

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.