Ankestyrelsens principafgørelse C-16-05 om privat dagpasning – tilladelse – antal børn – maksimum

256

Resume:

Der kunne ikke gives tilladelse til pasning af mere end 5 børn i alt hos en privat dagpasser.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det af forarbejderne til reglerne om privat dagpasning og kommunal dagpleje fremgik, at det maksimale antal på 5 børn, der kunne gives tilladelse til pasning af hos en enkelt dagpasser, gjaldt uanset om børnene kun mødte en del af dagen eller enkelte dage i ugen.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005 – § 63, stk. 2

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 – § 77, stk. 2

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en privat dagpasser, som passede børn i kortere tidsrum. Der var typisk tale om børn af forældre, som havde skiftende arbejdstider og som havde behov for børnepasning udenfor normale daginstitutionstider.

Dagpasseren passede mere end 5 børn ialt om ugen, men hun passede aldrig mere end 5 børn på samme tid.

Socialministeriet udtalte den 7. oktober 2003 vejledende, at § 63 ikke giver mulighed for at give tilladelse til, at en privat dagplejer kan modtage mere end 5 forskellige børn, selvom der aldrig er flere end 5 børn til stede på én gang.

Kommunen udstedte tilladelse til privat dagpasning til kvinden med den begrænsning, at der ikke kunne modtages mere end 5 børn i alt.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Det sociale nævn fandt, at der hverken efter ordlyden eller forarbejderne til § 63, stk. 2, Socialministeriets vejledning eller Ankestyrelsens praksis var holdepunkter for, at der løbende kunne modtages mere end 5 børn i en privat dagpasning, medmindre der var mere end 1 person i hjemmet, der var godkendt af kommunen til at varetage pasning efter § 63, og bortset fra den situation, hvor et af de faste børn i den private dagpasning var fraværende i en forudsigelig længere periode.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af bestemmelsen i servicelovens § 63, stk. 2, hvorefter der kan gives tilladelse til pasning af op til 5 børn i privat dagpasning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte det sociale nævns afgørelse.

Der var kun givet tilladelse til, at kvinden kunne modtage 5 børn i alt i privat dagpasning.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der hverken efter ordlyd eller forarbejder til § 63 i serviceloven eller Socialministeriets vejledning af 6. marts 1998 om dagtilbud til børn var retligt grundlag for at give tilladelse til mere end 5 børn i privat dagpasning i hjemmet hos en person.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det af ordlyden til § 63, stk. 2 fremgik, at der kunne gives tilladelse til pasning af op til 5 børn.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der i lovbemærkningerne til § 63 (LF 229 i 1996/97, lovforslagets § 61) er henvist til, at der i lighed med, hvad der gælder ved kommunal dagpleje højst kan gives tilladelse til pasning af 5 børn under 14 år.

Da der i bemærkningerne til § 63 henvises til reglerne om kommunal dagpleje, måtte der vedrørende fortolkningen af antalsbegrænsningen lægges væsentlig vægt på lovbemærkningerne til den tilsvarende regel om antalsbegrænsning ved kommunal dagpleje.

Det måtte således på baggrund af de primære retskilder konkluderes, at der heller ikke ved privat dagpasning var mulighed for at give tilladelse til at passe mere end 5 børn, selvom børnene ikke blev modtaget og passet på samme tid.