Ankestyrelsens principafgørelse C-26-05 om personaleudgifter – efterregulering – tvivlsomt fortolkningsspørgsmål – praktisk hjælp

256

Resume:

Ankestyrelsens principielle afgørelse om betaling af personaleudgifter til madfremstilling offentligjort i SM C-46-01 har virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen. Begrundelsen herfor var, at der ved afgørelsen blev afklaret et tvivlsomt fortolkningsspørgsmål.

Klageren havde derfor først ret til at få omberegnet hjælpen fra det tidspunkt, hvor fortolkningsspørgsmålet kunne anses for afklaret, og hvor de myndigheder, der administrerede reglerne, måtte antages at være orienteret herom.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005 – § 82, stk. 2

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 – § 161, stk. 3

Sagsfremstilling:

En person, der siden 1998 havde haft ophold på en amtslig institution, var af amtskommunen blevet afkrævet betaling for personaleudgifter i forbindelse med madfremstilling.

Amtskommunen havde i 2002 givet fritagelse for betaling af personaleudgifter med virkning fra 1. september 2001, men afslag på tilbagebetaling af beløb (opkrævede og betalt) før 1. september 2001.

Afgørelsen var begrundet med, at Ankestyrelsen ændrede praksis pr. 1. september 2001, og at en praksisændring først havde virkning, når myndighederne var orienteret om den.

Der var endvidere givet afslag på forrentning, da forrentning først skete, når der var indledt retsforfølgning.

Det sociale nævn tiltrådte amtskommunens afgørelse med den begrundelse, at SM C-46-01 er udtryk for en ændring af praksis og kun har virkning fra tidspunktet for offentliggørelsen.

Nævnet henviste til praksis før SM C-46-01, hvor Ankestyrelsen ikke fandt grundlag for at tilsidesætte en amtskommunes beslutning om opkrævning af betaling for personaleudgifter. Ved vedtagelsen af serviceloven skete der ikke nogen realitetsændring i relation til bestemmelserne om betaling for personaleudgifter.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at der ikke var tale om en praksisændring.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om Social Meddelelse SM C-46-01 om betaling af personaleudgifter til madfremstilling skulle forstås således, at den skulle anvendes på tilfælde, der ligger forud for offentliggørelsen den 1. september 2001, idet tidligere praksis beroede på en retsvildfarelse, eller om SM’en skulle forstås således, at den alene skulle anvendes på tilfælde, der lå efter offentliggørelsen, idet den var udtryk for en praksisændring vedrørende betaling af personaleudgifter ved kostfremstilling.

Sagen blev endvidere behandlet med henblik på belysning af muligheden for med hjemmel i serviceloven eller den sociale lovgivning i øvrigt at få forrentet et eventuelt krav på tilbagebetaling af personaleudgifter til kostfremstilling.

Afgørelse:

Modtageren af hjælp havde ikke ret til tilbagebetaling af beløb opkrævet for personaleudgifter ved madfremstilling i perioden før offentliggørelsen af Ankestyrelsens Sociale Meddelelse SM C-46-01

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at amtskommunens hidtidige retsanvendelse ikke kunne anses som udtryk for egentlig retsvildfarelse.

Det var derimod Ankestyrelsens opfattelse, at styrelsen ved afgørelsen, der blev offentliggjort som SM C-46-01, havde afklaret et tvivlsomt fortolkningsspørgsmål, hvor klageren først havde ret til at få omberegnet hjælpen fra det tidspunkt, hvor fortolkningsspørgsmålet kunne anses for afklaret, og hvor de myndigheder, der administrerede reglerne, måtte antages at være orienteret herom.

Ankestyrelsen lagde ved vurderingen heraf vægt på, at begrebet madserviceordning ikke var klart afgrænset direkte i hverken lovens formulering eller i forarbejderne til bestemmelsen.