Ankestyrelsens principafgørelse D-11-05 om dispensation – særlige forhold – tekniske problemer – risikoafvejning – dagpenge – refusion

256

Resume:

Arbejdsgiver var nærmest til at bære risikoen for, at et nyt EDB-system var behæftet med fejl, der medførte, at lønmodtagers sygefravær ikke blev anmeldt senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Der forelå derfor ikke særlige forhold, der kunne begrunde dispensation fra fristen og give ret til refusion for perioden forud for anmeldelsen.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 26, stk. 1 og § 26, stk. 3

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 54

Sagsfremstilling:

En arbejdsgiver havde anskaffet et nyt EDB-system til administration af lønudbetalingen til medarbejderne. Systemet skulle også advisere om sygefravær, således at dagpengelovens regler om anmeldelse af sygefravær på mere end 2 uger kunne overholdes.

Det viste sig, at systemet ikke fungerede korrekt. Som følge heraf blev lønmodtagers sygefravær ikke anmeldt til kommunen senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Kommunen gav derfor afslag på refusion for perioden forud for anmeldelsen.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse, idet overskridelsen af fristen ikke skyldtes forkert vejledning fra kommunen. Nævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren var nærmest til at bære risikoen for fejl ved sit eget lønsystem.

I anken henviste arbejdsgiveren til det fejlbehæftede EDB-system og til de betydelige økonomiske konsekvenser heraf. Der måtte derfor foreligge sådanne særlige forhold, at der kunne dispenseres fra den manglende overholdelse af 4-ugers fristen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for dispensation fra fristen for anmeldelse af sygdom, jf. § 18, stk. 4, i bekendtgørelsen om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at der ikke var ret til refusion for perioden forud for anmeldelsen af sygefraværet til kommunen.

Det blev lagt til grund, at årsagen til, at fraværet ikke var blevet anmeldt senest 4 uger efter 1. fraværsdag, var, at arbejdsgiverens EDB-system ikke fungerede korrekt.

Ankestyrelsen fandt ikke, at dette kunne anses for særlige forhold, der talte for dispensation fra fristen i § 18, stk. 2, i bekendtgørelsen om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ankestyrelsen lagde vægt på, at arbejdsgiveren var nærmest til at bære risikoen for, at EDB-systemet ikke fungerede, som det skulle.