Ankestyrelsens principafgørelse D-12-05 om opfølgning – manglende medvirken – dokumentation for arbejdsindsats i ægtefællens virksomhed – dagpenge

256

Resume:

Krav om dokumentation for arbejdsindsats i ægtefællens virksomhed var omfattet af bestemmelsen om, at retten til dagpenge bortfaldt, hvis sikrede uden rimelig grund undlod at medvirke ved kommunens opfølgning.

I det konkrete tilfælde, hvor papirerne var svært tilgængelige på grund af opmagasinering i forbindelse med brand, var der dog ikke grundlag for at standse udbetaling af sygedagpenge med henvisning til manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 8, stk. 1, nr. 3

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 21, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

Kommunen meddelte den 7. januar 2004, at udbetaling af sygedagpenge ville ophøre med virkning fra den 18. januar 2004, hvis kommunen ikke inden den 15. januar 2004 havde modtaget udførlig dokumentation for sikredes arbejde i ægtefællens virksomhed i 2003.

Kommunen betragtede den manglende dokumentation således, at sikrede ikke aktivt medvirkede til opfølgning. På grund af manglende dokumentation havde kommunen ikke kunnet vurdere, hvor mange timer der var udført arbejde i, og om arbejdsevnen reelt var nedsat.

Dokumentation for sidste halvdel af regnskabsåret 2003 blev afleveret den 14. januar 2004. Ved samtale den 4. februar 2004 havde kommunen oplyst, at de fortsat manglede dokumentation for regnskab for første halvdel af regnskabsåret 2003, og at dokumentationen skulle afleveres inden fredag den 6. februar 2004, ellers ville udbetaling af sygedagpenge ophøre.

Regnskab for første halvdel af 2003 blev afleveret den 16. februar 2004.

Kommunen meddelte den 18. februar 2004, at udbetaling af sygedagpenge ville blive stoppet med sidste dag den 20. februar 2004 på grund af manglende medvirken ved opfølgning.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at sikrede med tilstrækkelig tydelighed var orienteret om pligten til at medvirke ved kommunens opfølgning.

Nævnet lagde vægt på, at sikrede ved brev af 7. januar 2004 var blevet gjort opmærksom på, at udbetaling af sygedagpenge ville blive standset, såfremt hun ikke afleverede regnskab for omfanget af arbejdsindsats for 2003 i ægtefællens selvstændige virksomhed.

Efter nævnets opfattelse var det ikke kommunen, men sikrede der var nærmest til at bære risikoen for, at regnskaberne ikke var blevet afleveret inden for de fastsatte frister.

Sikrede klagede over nævnets afgørelse.

I klagen blev det anført, at sikrede havde haft en rimelig grund til ikke før den 16. februar 2004 at have afleveret regnskab for omfanget af arbejdsindsats i ægtefællens virksomhed. Der henvistes endvidere til skrivelse af 4. marts 2003, hvoraf fremgik, at der ikke var tale om flytning, men at sikredes hus var brændt i august 2003, hvorefter alle familiens ting af et skadeservicefirma var blevet nedpakket i ca. 135 kasser, der frem til slutningen af december 2003 stod opbevaret på lagre i to byer. Da familien, der bestod af forældre og to børn, fik udleveret papkasserne i forbindelse med, at huset på ny skulle tages i brug, var det mere påtrængende i hjemmet at få malet og tapetseret, førend udpakning af diverse papkasser påbegyndtes.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af rækkevidden af dagpengelovens § 8, stk. 1, nr. 3, om bortfald af dagpenge, hvis sikrede uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning, jf. § 24, stk. 1-3.

Afgørelse:

Der var fortsat ret til dagpenge efter den 20. februar 2004, idet sikrede ikke uden rimelig

grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning, jf. dagpengelovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen var bekendt med, at sikredes hus var brændt i august 2003.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at sikrede ifølge kommunens journalark af 9. januar 2004 havde oplyst i december måned 2003, at alle familiens papirer var pakket ned i kasser, da de var ved at flytte ind i deres hus efter renovering og derfor ikke havde kunnet overskue at finde regnskab og bilag for arbejde i ægtefællens virksomhed. Sikrede havde også oplyst, at deres ting fortsat var pakket ned og at de ikke vidste, hvor regnskabet for sidste del af halvåret 2003 lå, hvorfor sikrede ville høre, om kommunen ikke kunne vente med at få dette materiale til senere, når kasserne var pakket ud.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at sikrede den 14. januar 2004 havde afleveret dokumentation for omfanget af sin arbejdsindsats i ægtefællens virksomhed for sidste halvdel af 2003.

Ankestyrelsen lagde tillige lagt vægt på, at sikrede, inden kommunen den 18. februar 2004 havde truffet afgørelse om, at dagpengeudbetalingen ophørte den 20. februar 2004 havde afleveret dokumentation den 16. februar 2004, for omfanget af sin arbejdsindsats i ægtefællens virksomhed for første halvår af 2003.

Ankestyrelsen lagde endelig vægt på, at sikrede først i slutningen af december 2003 havde fået udleveret flyttekasserne – ca. 135 – hvor familiens ting havde været pakket ned i.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.