Ankestyrelsens principafgørelse D-13-05 om barseldagpenge – for sen anmeldelse – dispensation – refusion

256

Resume:

Der var ikke hjemmel til at dispensere fra fristen for anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med orlov på grund af graviditet, barsel og adoption.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 26, stk. 1 og § 26, stk. 3

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel – lov nr. 566 af 9. juni 2006 – § 39 og § 40, stk. 3

Sagsfremstilling:

En arbejdsgiver havde på grund af fejl ved et nyt EDB-system overskredet fristen på 8 uger fra orlovens afslutning for indgivelse af anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af barsel.

Kommunen gav derfor afslag på refusion. Afgørelsen blev tiltrådt af det sociale nævn.

I anken henviste arbejdsgiveren til det fejlbehæftede EDB-system og til de betydelige økonomiske konsekvenser heraf. Der måtte derfor foreligge sådanne særlige omstændigheder, at der kunne dispenseres fra fristen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne dispenseres fra fristen for anmeldelse af krav om refusion i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, jf. § 18, stk. 6, i bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at arbejdsgiveren ikke havde ret til refusion. Begrundelsen var, at der ikke var hjemmel til at dispensere fra fristen på 8 uger efter en orlovsperiodes udløb.

Ankestyrelsen fandt ikke, at dispensationsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 18, stk. 4, kunne anvendes vedrørende refusion af dagpenge under barsel.

Der blev lagt vægt på, at denne bestemmelse i § 18 er placeret foran stk. 5 og stk. 6, om refusion af barselsdagpenge. Der blev endvidere lagt vægt på, at formuleringen i § 18, stk. 6, om bortfald af dagpenge i tilfælde af overskridelse af fristen er uændret i forhold til de regler, der gjaldt forud for den 1. januar 2002, hvorfra bestemmelsen havde virkning, og hvor dispensation ikke var mulig.