Ankestyrelsens principafgørelse D-14-05 om beskæftigelseskrav – tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fravær – Yngre Lægers Lønfond – dagpenge

256

Resume:

Udbetalinger fra Yngre Lægers Lønfond var en lønlignende ydelse, som blev udbetalt i medfør af Foreningen af Yngre Lægers overenskomst. Udbetalingerne skulle derfor medregnes ved opgørelsen af, om kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fravær på grund af sygdom eller barsel var opfyldt.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 4, stk. 1, nr. 1 og § 17, stk. 1

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel – lov nr. 566 af 9. juni 2006 – § 27

Sagsfremstilling:

Der var tale en kvinde, der var ansat som læge i en tidsbegrænset stilling indtil den 30. april 2004. Hun holdt herefter to ugers ferie, hvorefter hun fra medio maj modtog løn fra Foreningen af Yngre Lægers Lønfond.

Kvinden anmodede sin kommune om barselsdagpenge fra den 10. juni 2004 på grund af forventet fødsel den 7. juli.

Hun var ikke medlem af en arbejdsløshedskasse.

Kommunen fandt ikke, at kvinden havde ret til barselsdagpenge fra kommunen. Begrundelsen var, at beskæftigelseskravet i § 4, stk. 1, nr. 1, ikke var opfyldt. Kommunen lagde herved vægt på, at der ikke var tale om arbejde i arbejdsretlig forstand i den periode, hvor Lønfonden udbetalte løn.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse. Begrundelsen var, at kvinden havde været uden tilknytning til arbejdsmarkedet siden medio maj 2004. Nævnet lagde herved lagt vægt på, at Lønfonden ikke kunne betragtes som arbejdsgiver i dagpengelovens forstand. Der bestod således ikke et ansættelsesforhold mellem ansøger og Lønfonden, og der var derfor ikke tale om en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kvinden klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at afklare, om udbetalinger fra Yngre Lægers Lønfond skulle medregnes ved opgørelsen af, om beskæftigelseskravet i § 4, stk. 1, nr. 1, var opfyldt.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kvinden havde ret til barselsdagpenge fra den 10. juni 2004.

Begrundelsen var, at kvinden opfyldte betingelsen i dagpengelovens § 4, stk. 1, nr. 1, om at have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før påbegyndelsen af orlov, og hun havde i denne periode været beskæftiget i mindst 120 timer.

Ankestyrelsen bemærkede, at hensigten med denne betingelse var, at kun personer med en reel arbejdsmarkedstilknytning skulle kunne opnå henholdsvis sygedagpenge og barseldagpenge.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at kvinden var ansat som læge i en tidsbegrænset stilling indtil den 30. april 2004. Hun holdt herefter to ugers ferie, hvorefter hun fra medio maj modtog løn fra Yngre Lægers Lønfond. Der var tale om en lønlignende ydelse, som blev udbetalt i medfør af Foreningen Yngre Lægers overenskomst. Formålet med Lønfonden var at sidestille lægerne med øvrige funktionærer ved sygdom og barsel, da yngre læger af uddannelsesmæssige grunde havde hyppige stillingsskift. Det var således en forudsætning for udbetalingen af løn fra Lønfonden, at den pågældende læge rent faktisk havde en arbejdsmarkedstilknytning.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at kvinden også i perioden med løn fra Lønfonden var tilknyttet arbejdsmarkedet.