Ankestyrelsens principafgørelse D-19-05 om ophold i udlandet – rekreation – dagpenge

256

Resume:

Der var ikke ret til sygedagpenge under ophold hos familie i Marokko, idet et sådant ophold ikke opfyldte betingelserne for at blive anset for rekreationsophold i dagpengelovens forstand, da der ikke var noget behandlingsformål eller et professionelt tilsyn, der kunne sikre, at der under opholdet var mulighed for at foretage den opfølgning, som kommunen var forpligtet til.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 40

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 18

Sagsfremstilling:

Ansøgeren modtog arbejdsløshedsdagpenge frem til sygemelding den 26. maj 2004. Hendes læge sygemeldte hende i attest af 17. juni 2004 et ikke nærmere angivet antal uger på grund af psykiske stresssymptomer. Samme dag mødte hun i kommunen og oplyste, at hun skulle på ferie i Marokko. Hun fik oplyst, at hun i så fald ikke ville kunne modtage sygedagpenge.

Den 21. juni 2004 fremmødte hun på ny i kommunen og oplyste, at hun ville rejse den følgende dag. Hun medbragte et brev fra sin læge, hvoraf fremgik, at han anbefalede, at hun blev tilladt at rejse til et par ugers omsorg hos familien i Marokko.

Hun var herefter i Marokko fra 22. juni – 15. juli 2004, og kommunen standsede sygedagpengeudbetalingen i denne periode.

Kommunen fastholdt afslaget på sygedagpenge under opholdet i Marokko, idet der fortsat ikke fandtes at være tale om rekreationsophold i dagpengelovens forstand.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse med den begrundelse, at der ikke fandtes at være hjemmel i dagpengebekendtgørelsens kapitel 11 til at bevare dagpengene under det midlertidige ophold i udlandet, idet dette ikke kunne anses for at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i dagpengebekendtgørelsens § 44, stk. 1.

Ansøgerens fagforbund klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at der i dagpengevejledningen fra 1998 blev foretaget en indskrænkende fortolkning af bekendtgørelsens § 44, stk. 1.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af begrebet rekreationsophold i dagpengelovens forstand.

Afgørelse:

Ankestyrelsen traf afgørelse om, at ansøgeren ikke havde ret til sygedagpenge under ophold hos sin familie i Marokko.

Ankestyrelsen fandt, at formuleringen af pkt. 197 i Ankestyrelsens vejledning af 18. september 1998 om syge- og barselsdagpenge ikke betød en indskrænkende fortolkning af § 44, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 442 af 23. juni 1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

I vejledningen blev det klargjort, at rekreationsophold anses som en del af en sygebehandling, og at der derfor stilles nogle betingelser, for at et ophold i udlandet kan betragtes som et rekreationsophold i dagpengelovens forstand.

I den aktuelle sag blev det lagt til grund, at lægen havde anbefalet et par ugers omsorg hos familien i Marokko, selv om pågældende oprindelig selv oplyste, at det drejede sig om ferie. Et sådant ophold fandtes ikke at opfylde betingelserne for at blive anset for et rekreationsophold i dagpengelovens forstand, idet der ikke var noget behandlingsformål eller professionelt tilsyn, der kunne sikre, at der under opholdet var mulighed for fortsat at foretage den opfølgning, som kommunen var forpligtet til.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.