Ankestyrelsens principafgørelse D-27-05 om uarbejdsdygtighed – arbejdsprøvning – arbejdsevne – nævnets kompetence – dagpenge

256

Resume:

En afgørelse om afbrydelse af arbejdsprøvning forudsatte ajourført ressourceprofil.

En tidligere afgørelse om, at der var brug for et tilbud som led i afklaringen af arbejdsevnen, måtte lægges til grund for en ny afgørelse. Ved ankebehandling af spørgsmålet om ophør af sygedagpenge kunne nævnet ikke se bort fra den tidligere begunstigende afgørelse om arbejdsprøvning, idet der ikke var anført grunde til, at afgørelsen måtte anses for ugyldig.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 5 og § 22, stk. 1

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 24, stk. 1, § 27, stk. 1 og § 7

Sagsfremstilling:

En lønmodtager havde under sygemeldingen deltaget i et afklaringsforløb og blev herefter tilbudt 3 måneders arbejdsprøvning, først med nedsat timeantal stigende til fuld tid med henblik på raskmelding ved udgangen af arbejdsprøvningen.

Efter 11/2 måned meddelte lønmodtageren, at hun ikke kunne øge arbejdstiden, og kort efter ophørte hun helt.

Kommunen standsede herefter udbetalingen af sygedagpenge med henvisning til, at kvinden kunne stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet inden for rengøring eller fabriksarbejde. Kommunen henviste til, at der ikke længere var fuld uarbejdsdygtighed.

Under anken gjorde kvindens forbund gældende, at der burde være udarbejdet ressourceprofil allerede ved etablering af arbejdsprøvningen, og at afgørelsen derfor måtte være ugyldig.

Kommunen anførte i genvurderingen, at der ikke var tale om en afgørelse om forlængelse af sygedagpenge, men en afgørelse om uarbejdsdygtighed, og at der ikke i denne situation var krav om ressourceprofil.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet præciserede, at der ikke havde været behov for at iværksætte afklarende foranstaltninger, og nævnet fandt derfor, at der ikke skulle lægges vægt på resultatet af arbejdsprøvningen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at afklare mulighederne for at standse dagpengene efter § 5, stk. 1, når kommunen havde truffet afgørelse om arbejdsprøvning, og denne ikke havde kunnet gennemføres efter planen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen bemærkede, at afgørelsen om at foretage arbejdsprøvning ikke var påklaget inden for ankefristen, og at nævnet ikke havde påvist, at der f.eks. på grund af hjemmelsmangel, var tale om en ugyldig/ulovlig afgørelse. Kommunens vurdering af, at der var behov for arbejdsprøvning forud for raskmelding måtte derfor lægges til grund ved nævnets og Ankestyrelsens behandling af sagen.

Ankestyrelsen ophævede afgørelsen og hjemviste sagen til kommunen til ny afgørelse efter udarbejdelse af ressourceprofil. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen havde vurderet, at der var behov for arbejdsprøvning inden raskmelding, og at dette forløb ikke havde kunnet gennemføres som planlagt. Det var ikke ved lægeligt materiale eller på anden vis dokumenteret, at kvindens muligheder for at stå til rådighed på arbejdsmarkedet var væsentligt forbedret på afgørelsens tidspunkt i forhold til tidspunktet forud for arbejdsprøvningens iværksættelse. Hun måtte derfor fortsat anses for uarbejdsdygtig i dagpengelovens forstand.

Kommunen måtte derfor efter udarbejdelse af ressourceprofil træffe afgørelse om, hvorvidt der var grundlag for forlængelse af sygedagpengene i overensstemmelse med kommunens vurdering af, at der var behov for arbejdsprøvning forud for hendes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.