Ankestyrelsens principafgørelse D-28-05 om uarbejdsdygtighed – lægelige spørgsmål – lægekonsulentens opgaver

256

Resume:

I en sag om uarbejdsdygtighed fandt Ankestyrelsen ikke grundlag for at udtale kritik af kommunens lægekonsulents medvirken i sagen.

Ankestyrelsen bemærkede, at der ikke fandtes bindende regler om lægekonsulenters opgaver.

Efter dagpengeloven var det kommunen, der havde kompetence til at træffe afgørelse om uarbejdsdygtighed. Sagsbehandleren i kommunen havde pligt til at søge nødvendig rådgivning med henblik på, at kommunen kunne træffe en korrekt afgørelse. Det var derfor et led i kommunens sagsbehandling at få de lægelige forhold i en sag vurderet af en medarbejder med lægefaglig sagkundskab.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 5, stk. 1

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 7

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en lønmodtager, der på grund af rygsmerter blev sygemeldt fra ikke-rygbelastende arbejde i juni 2004.

Kommunen vurderede efter forelæggelse af sagen for sin lægekonsulent, at lønmodtageren kunne genoptage arbejdet den 1. november 2004.

Lønmodtageren var ikke enig heri og blev sygemeldt af egen læge for yderligere en periode. I anken blev det gjort gældende, at kommunens lægekonsulent ikke måtte træffe afgørelse om, at lønmodtageren kunne raskmeldes i strid med fortsat sygemelding fra egen læge.

Det fremgik af sagen, at lønmodtageren på et møde med arbejdsgiveren omkring den 1. november 2004 havde oplyst, at hun gik til behandling hos en speciallæge og skulle gå til træning hos en fysioterapeut.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse og bemærkede herunder, at nævnet ikke fandt, at kommunens lægekonsulent havde påvirket sagens udfald på en ukorrekt måde.

I klagen til Ankestyrelsen blev det gjort gældende, at kommunens lægekonsulent havde haft besluttende indflydelse på kommunens afgørelse, hvilket var i strid med reglerne.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af lægekonsulenters rolle i sager om sygedagpenge.

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen med henblik på yderligere belysning af spørgsmålet om uarbejdsdygtighed fra den 1. november 2004.

Ankestyrelsen bemærkede i afgørelsen, at der ikke fandtes bindende regler om lægekonsulenters opgaver.

Det var kommunen, der efter dagpengeloven havde kompetence til at træffe afgørelse om uarbejdsdygtighed. Sagsbehandleren i kommunen havde pligt til at søge nødvendig rådgivning med henblik på, at kommunen kunne træffe en korrekt afgørelse. Det var derfor et led i kommunens sagsbehandling at få de lægelige forhold i sagen vurderet af en medarbejder med lægefaglig sagkundskab.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at kritisere kommunens lægekonsulents medvirken i sagen.