Ankestyrelsens principafgørelse D-3-05 om uarbejdsdygtighed – revalidering – dagpenge

256

Resume:

En ansøger blev anset for at være fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom, fordi det sociale nævn havde fundet, at hun var berettiget til revalidering udelukkende af helbredsmæssige grunde. Hun havde derfor ret til at få udbetalt sygedagpenge.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 5, stk. 1

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 7

Sagsfremstilling:

Ansøger var uddannet sygehjælper, og havde arbejdet som sådan i mange år. På grund af tiltagende rygproblemer blev hun i 2002 overflyttet til et dagafsnit med lettere patienter på et plejehjem. Der blev der taget kontakt til kommunens virksomhedskonsulent med henblik på arbejdsfastholdelse. Arbejdsmedicinsk klinik anbefalede, at kvinden undgik tunge løft og foroverbøjede arbejdsstillinger, hvorefter hun fik en skånestilling på et dagcenter. Dagcentret kunne dog ikke vedvarende opfylde skånehensynene, og hun blev derfor i december 2002 afskediget pr. 31. marts 2003.

Fra 1. januar – 31. marts 2003 blev hun af kommunen bevilget arbejdsprøvning med 37 timer om ugen i en børneinstitution. Der blev ikke udbetalt nogen ydelse under denne arbejdsprøvning, idet hun fortsat fik løn fra dagcentret i denne opsigelsesperiode. Herefter blev der bevilget virksomhedsrevalidering 35 timer om ugen samme sted efter § 60 i aktivloven.

Virksomhedsrevalideringen skulle afsluttes den 30. juni 2003. Da arbejdet her var for belastende, blev der fjernet nogle rygbelastende arbejdsopgaver. Fra 1. januar – 30. juni 2003 var kvinden sygemeldt 28 dage fordelt på 13 perioder. Rygsmerterne og sygemeldingerne blev udløst af gå-ture med børnene.

Kvinden havde en skæv ryg og et venstre ben, der var kortere end højre. Desuden var der slidgigtsforandringer og smerter i lænderyggen.

Det blev oplyst, at arbejdsløshedskassen ikke kunne have kvinden stående til rådighed, da hun havde haft 46%’s sygefravær under arbejdsprøvning (virksomhedsrevalidering).

Kommunen traf afgørelse om, at der fra 1. juli 2003 ikke kunne gøres mere for hende, og at hun hverken havde ret til revalidering eller sygedagpenge

Det sociale nævn traf afgørelse om, at hun havde ret til revalidering, men ikke ret til sygedagpenge, da der ikke i sagen forelå lægelige oplysninger, der dokumenterede, at hun var fuldt uarbejdsdygtig den 1. juli 2003, og at hun var i virksomhedsrevalidering indtil denne dato.

Fagforeningen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at afgørelsen var i uoverensstemmelse med afgørelser fra andre sociale nævn om samme spørgsmål.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der var ret til sygedagpenge, når der skulle iværksættes revalidering af helbredsmæssige grunde.

Afgørelse:

Ankestyrelsen traf afgørelse om, at kvinden havde ret til sygedagpenge, idet hun efter praksis skulle anses for fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når der var truffet afgørelse om, at hun var berettiget til revalidering udelukkende af helbredsmæssige årsager.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.