Ankestyrelsens principafgørelse D-30-05 om supplerende arbejdsløshedsdagpenge – genoptagelse af deltidsarbejde – opstart ved gradvis stigning i arbejdstid – skånebehov – delvis uarbejdsdygtig. – nedsatte dagpenge

256

Resume:

Der var grundlag for udbetaling af nedsatte dagpenge ved genoptagelse af deltidsarbejde i samme omfang som før sygemeldingen, hvor lønmodtager før sygemeldingen også modtog supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

Begrundelsen var, at lønmodtageren ifølge de lægelige oplysninger ikke kunne anses for fuldt arbejdsdygtig ved genoptagelsen af deltidsarbejdet, idet genoptagelse til fuldtidsarbejde skulle ske ved gradvis stigning i arbejdstiden.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 5

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 7

Sagsfremstilling:

Ansøger modtog sygedagpenge på grund af en fodskade. Den 24. november 2004 genoptog ansøger sit deltidsarbejde som blomsterbinder.

Før skaden var ansøger ansat i deltidsarbejde som blomsterbinder svarende til 15 timer om ugen. Før sygdommens indtræden modtog ansøger sideløbende med lønnen for de 15 timer om ugen også supplerende arbejdsløshedsdagpenge svarende til 22 timer om ugen.

I lægeattest af 15. november 2004 fremgik det, at der var tale om sygemelding i endnu 1 uge og at der i de efterfølgende 14 dage ville kunne ske en gradvis stigning i arbejdstiden. Samtidigt fremgik det af øvrige lægeoplysninger, at der var tale om skånebehov i den efterfølgende tid.

Kommunen traf afgørelse om standsning af udbetaling af dagpenge med virkning fra den 24. november 2004, idet kommunen vurderede, at ansøger ikke længere var fuld uarbejdsdygtig, da ansøger havde påbegyndt sit deltidsarbejde med 15 timer om ugen.

Nævnet fandt, at der var grundlag for udbetaling af nedsatte dagpenge, idet ansøgeren den 24. november 2004 ikke kunne betragtes som fuld arbejdsdygtig uanset, at ansøgeren havde genoptaget sit deltidsarbejde fuld ud, svarende til 15 timer om ugen.

Nævnet tog dog ikke stilling til, hvornår ansøgeren kunne betragtes som fuld arbejdsdygtig.

Nævnet var samtidigt af den opfattelse, at det var uden betydning om ansøgerens ugentlige arbejdstid inden sygemeldingen var 15 timer med supplerende arbejdsløshedsdagpenge svarende til 22 timer.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af muligheden for udbetaling af nedsatte dagpenge ved genoptagelse af deltidsarbejde i samme omfang som før sygemeldingen sammenholdt med at lønmodtageren før sygemeldingen også modtog supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøgeren ikke kunne betragtes som fuld arbejdsdygtig ved genopstarten af sit deltidsarbejde som blomsterbinder, men måtte betragtes som delvis uarbejdsdygtig uanset, at deltidsarbejdet var genoptaget fuldt ud, svarende til 15 timer ugentligt.

Ankestyrelsen vurderede, at ansøgeren på baggrund af sagens lægelige oplysninger ikke kunne anses som fuld raskmeldt ved genopstarten af deltidsarbejdet og derfor måtte betragtes som delvis uarbejdsdygtig, idet ansøgeren ikke stod til rådighed for arbejde udover de 15 timer som ansøgeren allerede arbejdede som blomsterbinder.

Ankestyrelsen havde ved vurderingen endvidere lagt vægt på, at ansøgeren ifølge A-kassen stod til rådighed på fuld tid for arbejdsmarkedet inden for butiksarbejde, herunder blomsterdekoratør, blomsterbinder samt arbejde som pædagogmedhjælper.

Det var efter Ankestyrelsens vurdering uden betydning, at ansøgeren før sygemeldingen kun arbejdede 15 timer om ugen med supplerende arbejdsløshedsdagpenge op til de 37 timer.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.