Ankestyrelsens principafgørelse D-35-05 om beregningsgrundlag – selvstændige – overført underskud fra ægtefælle

256

Resume:

Der var ikke noget grundlag for beregning af dagpenge, da ægtefællens underskud i egen selvstændige virksomhed var blevet modregnet i ansøgerens indtægt i det år, der var grundlag for beregningen. Ansøgeren havde ikke tegnet frivillig dagpengeforsikring.

Der var ikke i bekendtgørelsen om dagpenge ved sygdom eller fødsel hjemmel til at korrigere for overført underskud fra en ægtefælle.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 – § 10, stk. 5

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 46

Sagsfremstilling:

En gravid kvinde med eget landbrug blev i september 2004 delvis sygemeldt i den sidste del af graviditeten.

Ifølge oplysninger fra kommunens skatteafdeling var der intet beregningsgrundlag i 2003, da underskud i ægtefællens egen selvstændige virksomhed var modregnet i ansøgerens overskud, som havde udgjort ca. 145.000 kr. (barselsdagpenge). Kommunen gav derfor afslag på dagpenge, da der ikke var noget beregningsgrundlag, og ansøgeren ikke havde tegnet frivillig dagpengeforsikring.

Det sociale nævn fandt ansøgeren berettiget til dagpenge på grundlag af hendes indtægt i 2003. Afgørelsen var begrundet med, at en ægtefælles mulighed for at overføre et underskud i egen virksomhed til den anden ægtefælle efter nævnets opfattelse var en ordning af alene skatteteknisk karakter og dermed ikke skulle indgå ved beregningen af dagpenge.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvad det betød for beregningsgrundlaget for dagpenge til selvstændige, at der var overført underskud fra en ægtefælles egen selvstændige virksomhed.

Afgørelse:

Ansøgeren havde ikke ret til at få beregnet dagpenge på grundlag af sin egen indtægt i 2003.

Begrundelsen var, at der ifølge kommunens skatteafdeling ikke var noget beregningsgrundlag i 2003 på grund af overført underskud fra ægtefællen, og der ikke var tegnet frivillig dagpengeforsikring.

Der var ikke hjemmel i bekendtgørelsens § 29, stk.1 til at korrigere for overført underskud fra en ægtefælle.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.