Ankestyrelsens principafgørelse N-1-05 om fleksjob – løntilskud – arbejdsgiverbidrag – lønsumsafgift

256

Resume:

Lønsumsafgift var ikke et arbejdsgiverbidrag, men en afgift til staten. Afgiften indgik derfor ikke i beregningen af arbejdsgiverens løntilskud fra kommunen ved oprettelse af fleksjob.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lov nr. 419 af 10. juni 2003 – § 71, stk. 3

Sagsfremstilling:

En arbejdsgiver indgik aftale om oprettelse af et fleksjob med 50% løntilskud i virksomheden. Ved opgørelse af udgifterne i forbindelse med fleksjob indregnede han 50% af lønsumsafgiften.

Lønsumsafgift er en afgift, der opgøres bl.a. på grundlag af virksomhedens lønsum, og som momsfritagne virksomheder indbetaler til staten.

Kommunen meddelte, at lønsumsafgiften ikke indgik i beregningsgrundlaget.

Nævnet tiltrådte afgørelsen og henviste til, at der var tale om en afgift af skattemæssig karakter. Nævnet anførte, at kun arbejdsgiverbidrag, der relaterede sig direkte til den tilskudsberettigede løn, kunne indgå i beregningsgrundlaget.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at lønsumsafgiften relaterede sig direkte til lønnen ligesom feriepenge.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om lønsumsafgift var et arbejdsgiverbidrag, der skulle indgå i beregningsgrundlaget, når kommunen udbetalte løntilskud i henhold til en fleksjobaftale.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse om, at lønsumsafgift ikke var et arbejdsgiverbidrag i beskæftigelseslovens forstand.

Betingelsen for at få et beløb medtaget i beregningsgrundlaget til løntilskuddet var, at der var tale om løn eller arbejdsgiverbidrag til ATP eller eventuelt andre arbejdsgiverbidrag.

Lønsumsafgift opfyldte ikke betingelsen, fordi der ikke var tale om et arbejdsgiverbidrag men om en afgift til staten.

Ankestyrelsen bemærkede, at der ved arbejdsgiverbidrag i denne forbindelse skulle forstås arbejdsgivers andel af det beløb, der indbetaltes til ATP og eventuelt andre pensionsordninger m.v., og hvor også den ansatte bidrog.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at § 71 omhandler tilskud til løn, og at stk. 3 således fastslog, at også den del af lønnen, som arbejdsgiver var forpligtet til at betale, men som ikke umiddelbart udbetaltes til den ansatte, indgik i beregningsgrundlaget.