Ankestyrelsens principafgørelse N-2-05 om løntilskud – fleksjob – overenskomstmæssig begyndelsesløn for akademiske medarbejdere – forfremmelse – efterregulering

256

Resume:

Ved beregning af løntilskud skulle der alene medregnes den indkomst, som en lønmodtager ifølge overenskomst modtog fra begyndelsen af arbejdet.

Ankestyrelsen fandt ikke, at den omstændighed, at arbejdsgiver havde forfremmet lønmodtager til specialist/leder og havde udbetalt en højere løn 4 måneder senere efter en lokal aftale, kunne give grundlag for at ændre det beregningsgrundlag for lønrefusion, som blev lagt til grund ved indgåelse af aftalen om fleksjob.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lov nr. 419 af 10. juni 2003 – § 71, stk. 3

Sagsfremstilling:

Kommunen bevilgede et fleksjob med løntilskud fra den 1. marts 2001. Løntilskuddet blev beregnet på baggrund af den overenskomstmæssige begyndelsesløn for akademiske medarbejdere.

Arbejdsgiver anmodede om efterregulering af løntilskuddet i forbindelse med, at lønmodtager med virkning fra 1. juli 2001 blev udnævnt til specialist/leder.

Kommunen afviste at efterregulere løntilskuddet.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse, hvorefter arbejdsgiveren ikke var berettiget til at få tilskuddet beregnet på et andet grundlag end anvendt af kommunen.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at de var enige med kommunen i, at det var begyndelseslønnen, der skulle danne grundlag for beregningen, selv om lønmodtager havde ændret jobfunktion i firmaet.

Nævnet fandt, at der i det aktuelle tilfælde ikke var tale om en sådan ændring, at tilskuddet skulle omberegnes, idet det ikke ansås for godtgjort, at det anvendte grundlag for beregningen af løntilskuddet afveg fra det, som sædvanligvis gjaldt for tilsvarende arbejde.

Lønmodtager klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der skulle ske ændring i refusionsgrundlaget i forbindelse med forfremmelse i fleksjob.

Afgørelse:

Ankestyrelsen var enig med det sociale nævn i, at der ikke var grundlag for at beregne løntilskuddet på et andet grundlag end anvendt af kommunen.

Ankestyrelsen lagde til grund, at der fra den 1. marts 2001 blev bevilget et fleksjob med løntilskud, og at løntilskuddet var 50% af den overenskomstmæssige begyndelsesløn for akademiske medarbejdere, hvilken pr. 1. april 2001 udgjorde kr. 25.700 ved 37 timer pr. uge plus 5% pension, jf. § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen lagde også til grund, at lønmodtager ifølge jobbeskrivelsen i fleksjobaftalen var ansvarlig for vedligeholdelse af databaser samt komme med strategiske anbefalinger.

Ankestyrelsen henviste til § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvoraf fremgår, at løntilskuddet ikke kunne overstige halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige begyndelsesløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Lovteksten måtte efter Ankestyrelsens opfattelse skulle forstås sådan, at der ved beregning af løntilskud alene skulle medregnes den indkomst, som en lønmodtager ifølge overenskomst modtog fra påbegyndelsen af arbejdet.

Ankestyrelsen fandt ikke, at den omstændighed at arbejdsgiver havde forfremmet lønmodtager til specialist/leder og havde udbetalt en højere løn fra 1. juli 2001 efter en lokal aftale fordi hun havde fået fagligt mere betydningsfulde opgaver, kunne give grundlag for at ændre beregningsgrundlaget for lønrefusion, som blev lagt til grund ved indgåelse af aftalen om fleksjob.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at lønmodtager og arbejdsgiver ikke uden kommunens medvirken kunne indgå aftale om ændring af løngrundlag/refusion, der var lagt til grund for fleksjobaftalen, med henblik på efterregulering af løntilskuddet fra 1. juli 2001.