Ankestyrelsens principafgørelse N-3-05 om løntilskud – mindste overenskomstmæssige timeløn – begyndelsesløn – anciennitetstillæg ikke omfattet

256

Resume:

Virksomhedens ret til løntilskud omfattede ikke et anciennitetstillæg, der ifølge den pågældende overenskomst blev opnået efter 6 måneders uafbrudt ansættelse.

Beregningen af løntilskud skulle alene ske på grundlag af den mindste overenskomstmæssige timeløn, som lønmodtageren modtog ved påbegyndelsen af arbejdet.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lov nr. 419 af 10. juni 2003 – § 71, stk. 3

Sagsfremstilling:

Kommunen traf afgørelse om, at der ikke kunne beregnes løntilskud på grundlag af anciennitetstillæg, som ifølge den gældende overenskomst blev opnået efter 6 måneders ansættelse.

Det sociale nævn tiltrådte afgørelsen.

I klagen var det anført, at der ifølge særlige bestemmelser i den konkrete fællesoverenskomst var ret til et særligt tillæg efter 6 måneder uafbrudt beskæftigelse. Det var ikke et personligt tillæg, idet tillægget kunne modregnes i eventuelle personlige tillæg.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare praksis med hensyn til, om der ved beregning af løntilskud på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn skulle medregnes et tillæg, der ifølge overenskomsten var ret til efter 6 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden.

Afgørelse:

Virksomhedens ret til løntilskud omfattede ikke et anciennitetstillæg, der ifølge den pågældende overenskomst blev opnået efter 6 måneders uafbrudt ansættelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at løntilskud ikke kunne overstige halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 71, stk. 3.

Lovteksten måtte efter Ankestyrelsens opfattelse forstås sådan, at der ved beregning af løntilskud alene skulle medregnes den indkomst, som en lønmodtager ifølge overenskomsten modtog ved påbegyndelsen af arbejdet.

Begyndelseslønnen var i det konkrete tilfælde alene normallønnen og et arbejdsbestemt tillæg.

Begyndelseslønnen omfattede ikke tillige et anciennitetstillæg, der først blev opnået på et senere tidspunkt.

Ankestyrelsen kom således til det samme resultat som kommunen og det sociale nævn.