Ankestyrelsens principafgørelse P-1-05 om overgang til folkepension – invaliditetsydelse – bortfald

256

Resume:

Retten til invaliditetsydelse bortfaldt ved overgang til folkepension fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år.

Invaliditetsydelse var ikke omfattet af den særlige undtagelsesbestemmelse, der gav grundlag for at bevare førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb som 65- og 66-årig.

Love:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – lov nr. 1164 af 19. december 2003 – § 65, stk. 3 og § 65, stk. 4

Sagsfremstilling:

For en kvinde, der modtog invaliditetsydelse, frakendte kommunen invaliditetsydelse i forbindelse med, at hun overgik til folkepension.

Kommunen vurderede, at hun ikke opfyldte betingelserne efter § 65 i førtidspensionsloven vedrørende overgangsbestemmelser for personer, der er fyldt 60 år inden den 1. juli 1999.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af muligheden for at bevare invaliditetsydelse til det fyldte 67. år i henhold til overgangsbestemmelser for personer, der er fyldt 60 år efter den 1. juli 1999.

Afgørelse:

Pensionisten havde ikke ret til invaliditetsydelse efter overgang til folkepension den 1. september 2004.

Retten til folkepension fra det 65. år var omfattet af førtidspensionslovens § 65, stk. 3.

Efter denne regel gælder, at personer, der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, og som har ret til førtidspension eller invaliditetsydelse, overgår fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år til at modtage folkepension.

Der er fastsat en undtagelsesbestemmelse efter § 65, stk. 4 for personer, der er omfattet af § 65, stk. 3, og som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden overgang til folkepension har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb. For disse personer gælder, at tillæggene bevares som 65- og 66-årige.

Ansøger var ikke omfattet af personkredsen i undtagelsesbestemmelsen, da hun ikke umiddelbart før overgang til folkepension modtog førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb. Der var således ikke hjemmel i førtidspensionslovens § 65, stk. 4 til, at hun kunne bevare invaliditetsydelsen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.