Ankestyrelsens principafgørelse P-16-05 om helbredstillæg – likvid formue – kapitalpension – pension

256

Resume:

Kapitalpension var ikke likvid formue ved beregning af helbredstillæg.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004 – § 14b, stk. 2, nr. 1

Sagsfremstilling:

En folkepensionist fik afslag på helbredstillæg, fordi ægteparrets likvide formue oversteg formuegrænsen på 54.600 kr. Ved opgørelsen af formuen havde kommunen medregnet tilbagekøbsværdien af pensionistens kapitalpension.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse, da kapitalpensionen efter nævnets opfattelse var et bankindestående og derfor skulle medregnes ved opgørelsen af formuen, jf. § 14 b, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om kapitalpension skulle anses for likvid formue efter pensionslovens § 14 b.

Afgørelse:

Ankestyrelsen lagde til grund, at formuen efter § 29 a i lov om social pension opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne.

Reglerne om helbredstillæg blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2001. Ifølge bemærkningerne til lovforslagets § 17 b, som er videreført i den gældende lov som § 14 b, skulle de formueelementer, der indgik i forslagets § 17 b, stk. 2, nr. 1-5, alle være registreret i det såkaldte slutligningsregister med det formål at gøre opgørelsen enkel for kommunerne.

Da kapitalpension ikke var registreret i slutligningsregistret, skulle den ikke medregnes i den likvide formue efter pensionslovens § 14 b.