Ankestyrelsens principafgørelse P-2-05 om supplerende pensionsydelse – indtægter – pension fra Danmark og flere EU – lande – ægtefælles pension omfattet af fradragsreglen

256

Resume:

Ved beregning af den supplerende pensionsydelse skulle både ansøgerens og ægtefællens pensioner fra andre EU-lande fradrages i indtægtsgrundlaget.

Kun ansøgeren havde ret til dansk pension, men både ansøgeren og ægtefællens havde social pension fra flere andre EU-lande. Pensionen var således for dem begge omfattet af og beregnet efter EF-forordning nr. 1408/71.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004 – § 29, stk. 4, nr. 1 og § 72, stk. 3

Sagsfremstilling:

En gift, spansk statsborger modtog dansk folkepension med 2/40. Derudover modtog han pension fra flere EU-lande, nemlig Holland, Belgien og hjemlandet Spanien. Ligeledes modtog ægtefællen udover pension fra Spanien, pension fra Holland.

Sikringsstyrelsen gav den 29. februar 2004 afslag på supplerende pensionsydelse med den begrundelse, at ægtefællernes samlede indtægter, bortset fra ansøgerens egne sociale pensioner, oversteg det beløb, hvormed den supplerende pensionsydelse bortfaldt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt ægtefællens indtægter i form af pension fra Spanien (hjemland) og Holland skulle medregnes i indtægtsgrundlaget.

Afgørelse:

Ved beregningen af den supplerende pensionsydelse skulle der i indtægtsgrundlaget ske fradrag for ansøgerens og ægtefællens pensioner fra andre EU-lande.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at udover den danske pension fik ægtefællerne udbetalt pensioner fra flere EU-lande, og at pensionerne for dem begge var omfattet af og beregnet efter EF-forordning nr. 1408/71.

Ankestyrelsen fandt, at pensionerne for begge dermed var omfattet af fradragsreglen i § 29, stk. 4, nr. 1 i pensionsloven. Ud fra lovteksten var ægtefællens pensioner også omfattet af forordningen, selv om hun ikke havde pension fra Danmark, men udelukkende fra andre EU-lande, idet pensionerne var omfattet af og beregnet efter EF-forordning 1408/71.

Der var ikke andre indtægter end pensionerne, og ansøgeren fandtes dermed at have ret til den supplerende pensionsydelse efter lov om social pension § 72 d, stk. 3.

Da pensionen blev udbetalt som brøkpension, nedsattes den supplerende pensionsydelse i forhold hertil.

Ankestyrelsen ændrede således Sikringsstyrelsens afgørelse.