Ankestyrelsens principafgørelse P-27-05 om folkepension – beregning – grundbeløb – genvundne afskrivninger

256

Resume:

Kommunen var ikke berettiget til at lade de genvundne afskrivninger indgå særskilt i beregningsgrundlaget for pensionistens folkepension.

Beregningen skulle foretages på grundlag af den personlige indkomst, hvor de genvundne afskrivninger indgik og efter fradrag for underskud i forbindelse med afhændelse af virksomhed.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005 – § 27 og § 39

Sagsfremstilling:

Pensionisten afhændede sit landbrug den 1. december 2003 og oplyste dette til kommunen den 4. marts 2004.

Ifølge hans partsrepræsentant var kommunen allerede kort tid efter salget af ejendommen klar over dette og sagsbehandleren oplyste, at man trak relevante oplysninger fra skatteforvaltningen i kommunen.

Af skatteregnskabet fremgik, at der i forbindelse med salget fremkom genvundne afskrivninger på godt 430.000 kr. Efter kommunens opfattelse skulle dette beløb lægges til grund ved beregningen af folkepensionen fra salgsdatoen. Kommunen oplyste, at man først ville kunne få oplysningerne om de genvundne afskrivninger i skatteforvaltningen den 12. oktober 2004.

Pensionistens partsrepræsentant havde oplyst, at pensionisten havde anvendt virksomhedsordningen i 2003. Af skatteregnskabet fremgik det, at den personlige indkomst i 2003 udgjorde 74.934 kr. og at der desuden var en negativ kapitalindkomst. Den personlige indkomst udgjorde alle indtægter, herunder de genvundne afskrivninger, fratrukket udgifterne. Dette fremgik af skatteregnskabet. Kommunen valgte ifølge partsrepræsentanten alene at se på en enkeltstående indtægt i form af de genvundne afskrivninger, – og ikke på det samlede regnskab, hvor de udgifter, som pensionisten i 2003 havde i landbruget var fratrukket. Landbruget gav underskud i 2003, hvorfor de genvundne afskrivninger ikke kunne medtages ved pensionsberegningen.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde som supplement til afklaring af betydningen af beregningsgrundlaget for folkepensionens grundbeløb m.v., når der var tale om genvundne afskrivninger samtidigt med, at der var underskud i virksomheden.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke var berettiget til at lade de genvundne afskrivninger indgå særskilt i beregningsgrundlaget for pensionistens folkepension m.v. i 12 måneder fra og med erhvervelsen, dvs. salgsdatoen for ejendommen den 1. december 2003, med deraf tilbagebetalingskrav til følge.

Ankestyrelsen fandt, at det af de allerede udmeldte Sociale Meddelelser SM P-17-98 og SM-6-01 fremgik, at

1) efter en ændring i skattereglerne i 1996 skulle genvundne afskrivninger medregnes i den personlige indkomst og

2) den genvundne afskrivning skulle indgå i indtægtsgrundlaget for beregningsgrundlaget for folkepensionens grundbeløb.

Efter Ankestyrelsens praksis skulle genvundne afskrivninger der beskattes som personlig indkomst indgå i beregningsgrundlaget også for folkepensionens grundbeløb. Efter virksomhedsskatteloven beskattes sådanne genvundne afskrivninger som (enhver anden) personlig indkomst.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke var hjemmel eller anledning til at behandle den “indtægt ved personligt arbejde”, som de genvundne afskrivninger var, anderledes end andre former for personlige indkomst ved personligt arbejde.

Selvom de genvundne afskrivninger optrådte som en indtægt i skatteregnskabet, havde pensionisten samlet set haft et underskud i virksomheden i 2003.

Det fremgik af side 5 i pensionistens skatteregnskab for 2003, at skattevæsnet trak hele underskuddet fra i hans personlige indkomst, før de nåede frem til, hvor meget personlig indkomst han havde haft. Herefter var den personlige indkomst 74.934 kr. Der blev således gjort op med de genvundne afskrivninger i året, hvor ejendommen blev solgt, altså i 2003. Ankestyrelsen lagde disse oplysninger til grund med forbehold for resultatet af den endelige ligning.

Ankestyrelsen fandt, at det var den del af en virksomheds overskud, herunder genvundne afskrivninger, der skulle overføres fra virksomhed til beskatning hos en pensionist, der skulle indgå i beregning for folkepensionens grundbeløb m.v. I dette konkrete tilfælde var der ikke et sådant overskud.

Da nævnets afgørelse blev stadfæstet, var spørgsmålet om, hvorvidt pensionisten havde overholdt oplysningspligten uden betydning, idet han således ikke vurderedes at have modtaget pensionen uberettiget.