Ankestyrelsens principafgørelse P-28-05 om inddragelse – kortvarig tilknytning til arbejdsmarkedet – arbejdsprøvning – førtidspension

256

Resume:

En 53-årig kvinde, der inden for de sidste 30 år kun havde haft kortvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, var ikke berettiget til førtidspension. Der var ikke dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kunne forbedres og det fandtes ikke åbenbart formålsløst at foretage en arbejdsprøvning

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005 – § 20, stk. 2

Sagsfremstilling:

En nu 53-årig gift kvinde, der kun havde haft kortvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, drev sammen med ægtefællen i nogle år en minkfarm, som blev nedlagt i 2001. Arbejdet bestod mest i fodring af dyrene, samt tilsyn med redekasser.

Det fremgik af sagen, at ægtefællen på grund af sygdom ikke mere var i stand til at klare sine bi-jobs.

Kommunen traf den 30. marts 2005 afgørelse om, at ansøgeren ikke var berettiget til førtidspension, idet behandlingsmulighederne i form af vægttab ikke var udtømte. Videre fandt kommunen, at der ved vægttab var mulighed for, at hendes træthed kunne nedsættes. Det fremgik at hun mestrede madlavning, bagning og syltning i hjemmet og kommunen vurderede derfor, at der ved lignende jobfunktioner kunne opnås tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det sociale nævn fandt i afgørelse af 23. maj 2005 ansøgeren berettiget til førtidspension. Nævnet fandt det dokumenteret, at arbejdsevnen varigt var nedsat i et sådant omfang, at hun ikke ville være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at ansøgeren ingen uddannelse havde og ikke havde været på arbejdsmarkedet de sidste 30 år, idet hun havde været hjemmegående. Det var vurderet, at behandlingsmulighederne ikke var udtømte og at vægtreduktion ville kunne medføre bedring af tilstanden.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der var grundlag for at påbegynde sag om førtidspension eller om forbedring af arbejdsevnen gennem vægttab var en tilstrækkelig konkret realistisk behandlingsmulighed.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke der var dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kunne forbedres. Fandt det heller ikke åbenbart formålsløst at foretage en arbejdsprøvning.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren kunne klare mange opgaver i sit hjem, såsom indkøb, madlavning, bagning og syltning, ligesom hun kunne klare at holde sit hjem.

Det vurderedes, at funktionsniveauet var godt, og at disse ressourcer kunne bruges i forbindelse med et arbejde, hvor der ved tilrettelæggelsen af arbejdstid og opgaver blev taget de nødvendige hensyn.

Det blev bemærket, at det ikke var tilstrækkeligt grundlag for førtidspension, at ansøgeren ingen uddannelse havde og ikke havde været på arbejdsmarkedet i de sidste 30 år, men havde været hjemmegående

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.