Ankestyrelsens principafgørelse P-3-05 om personligt tillæg – tilbagevirkende kraft

256

Resume:

Personligt tillæg skulle udbetales med tilbagevirkende kraft tilbage til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen var blevet tilkendt med tilbagevirkende kraft.

Love:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – lov nr. 1164 af 19. december 2003 – § 17, stk. 4

Sagsfremstilling:

Kommunen meddelte i brev af 4. marts 2004 ansøger, at det var besluttet at bevilge ham almindelig førtidspension med virkning fra 1. august 2002, idet kommunen den 9. april 2002 havde truffet afgørelse om påbegyndelse af pensionssagen.

Ansøger søgte den 25. marts 2004 om personligt tillæg som supplement til sin brøkpension.

Kommunen meddelte i brev af 26. marts 2004, at ansøger var berettiget til personligt tillæg fra og med april 2004, hvor der blev truffet afgørelse om tilkendelse af pension.

Ansøger klagede i brev af 12. maj 2004 til kommunen og anførte, at pensionen var bevilget med virkning fra 1. august 2002, og at der da også var blevet foretaget en beregning af, hvad han ville få i pension og boligydelse i tiden 1. august 2002 til 31. marts 2004. Der blev fratrukket de beløb, som han havde fået udbetalt i kontanthjælp og boligsikring i perioden.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at personligt tillæg var afhængigt af, at pågældende havde fået tilkendt social pension.

Der blev klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det bl.a. anført, at starttidspunktet for personligt tillæg ikke var entydigt i lovteksten.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på af klaring af, fra hviket tidspunkt, der kunne ydes personligt tillæg, når en pension var tilkendt med tilbagevirkende kraft: fra den dag, hvor myndigheden traf afgørelse om tilkendelse af pension, eller fra den dag, hvorfra pensionen begyndte af løbe.

Afgørelse:

Der skulle beregnes og udbetales personligt tillæg med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2002 til den 1. april 2004.

Dette betød, at kommunen skulle foretage en beregning af personligt tillæg for denne periode på samme måde, som kommunen havde foretaget den fra 1. april 2004, dvs. under hensyn til pensionistens indtægter og udgifter i den omhandlede periode.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at efter § 17, stk. 4 i lov om højeste, mellemste forhøjet almindelig samt almindelig førtidspension m.v., kan personligt tillæg tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor pensionen efter §§ 14 og 16 er tilkendt.

§ 17, stk. 5, var den bestemmelse, som ved lov nr. 456 af 10. juni 1997 blev flyttet over fra § 33, stk. 3, der blev ophævet.

I forarbejderne til § 33, stk. 3, blev det anført, at der dermed blev præciseret, at personligt tillæg var afhængigt af, at den pågældende havde fået tilkendt social pension.

Ankestyrelsen vurderede, at formålet hermed var at præcisere, at tidspunktet for, hvorfra personligt tillæg kunne ydes, var sammenfaldende med tidspunktet, hvorfra pensionen blev tilkendt.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.