Ankestyrelsens principafgørelse R-1-05 om mellemkommunal refusion – anbringelse af et barn – ophold hos biologisk forælder

256

Resume:

Anbringelsesforløbet for et barn, der var blevet anbragt uden for hjemmet, kunne ikke anses for afbrudt ved, at barnet senere fik ophold hos sin biologiske far, der ikke havde del i forældremyndigheden.

Den tidligere opholdskommunes refusionspligt ophørte således ikke.

Der blev lagt vægt på, at der ikke var truffet afgørelse om hjemgivelse til forældremyndighedsindehaveren.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004 – § 9c, nr. 6

Sagsfremstilling:

En dreng var i 1997 blevet anbragt uden for hjemmet. Efter en rømning fra et skibsprojekt, som drengen deltog i som et led i anbringelsen, valgte den aktuelle opholdskommune i november 2001 at acceptere at drengen tog ophold hos sin biologiske far, der ikke havde del i forældremyndigheden.

Da drengen senere blev visiteret til et socialpædagogisk opholdssted afslog den kommune, der oprindeligt havde anbragt drengen uden for hjemmet at refunderende den aktuelle opholdskommunes udgifter, jf. dagældende retssikkerhedlov § 9 a, stk. 1, nr. 2 (nu § 9 c, nr. 6)

Det sociale nævn tiltrådte afslaget.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at refusionspligten ophørte, da drengen fik bopæl hos sin fader.

I klagen til Ankestyrelsen anførte den aktuelle opholdskommune, at drengen ikke havde været hjemgivet under opholdet hos faderen. Anbringelsen havde bare været afbrudt midlertidigt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt placering af et barn hos en biologisk forælder uden del i forældremyndigheden kunne sidestilles med hjemgivelse til forældremyndighedens indehaver

Afgørelse:

Den kommune der oprindeligt havde anbragt drengen havde ikke været berettiget til at afvise at yde refusion med den begrundelse, at det hidtidige anbringelsesforløb havde været afbrudt.

Begrundelsen for afgørelsen var, at drengens ophold hos sin biologiske far fra november 2001 ikke kunne anses for en afbrydelse af det hidtidige anbringelsesforløb.

Der blev herved lagt vægt på, at der ikke var truffet afgørelse om hjemgivelse til forældremyndighedsindehaveren.