Ankestyrelsens principafgørelse U-1-05 om arbejdsskadesikring – genvurdering – remonstration – helt eller delvis medhold – ny afgørelse – klagevejledning – materielt samme afgørelse

256

JCenter.dk udtaler at denne afgørelse formodentligt vil blive historisk efter en afsagt dom i anden sag, hvor partshøring ikke fandt sted, da dette element fandtes i strid med loven, må det formodes også at være i strid med loven ikke at give ny klagevejledning.

Resume:

Ankestyrelsen har i en konkret sag fastslået, at der ikke skulle gives ny klagevejledning, når Arbejdsskadestyrelsen ved genvurderingen havde truffet den materielt samme afgørelse som den oprindelige, blot med ændret/udvidet begrundelse. Arbejdsskadestyrelsen skulle i sin genvurderingsafgørelse begrunde, hvorfor de ændrede oplysninger ikke havde kunnet medføre en ændret vurdering af sagen, og samtidig hermed oversende sagen til Ankestyrelsen.

Generelt skal Arbejdsskadestyrelsen som led i en genvurdering træffe en ny afgørelse, såfremt der er en retlig eller en faktisk mangel ved den oprindelige afgørelse.

Arbejdsskadestyrelsen skal derfor give klagevejledning i den nye afgørelse, når der ved en genvurderingsafgørelse gives helt eller delvist medhold i klagen, idet der materielt træffes en ny afgørelse.

Love:

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade – lovbekendtgørelse nr. 390 af 20 maj 1992 – § 55, stk. 7, § 55, stk. 8 og § 55, stk. 9

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 –

Sagsfremstilling:

Arbejdsskadestyrelsen har den 13. marts 2003 truffet afgørelse i en sag, hvor erhvervsevnetabet som følge af en arbejdsskade blev fastsat til mindre end 15 procent. Begrundelsen var, at skadelidte havde genoptaget sit hidtidige arbejde, og Arbejdsskadestyrelsen gik ikke ud fra, at der var tale om en lønnedgang på 15 procent eller mere.

Denne afgørelse blev påklaget af skadelidte ved dennes advokat, idet det blev oplyst, at skadelidte kun kunne arbejde 20 timer om ugen, men at det var korrekt, at skadelidtes indtjening ikke var ændret. Skadelidtes advokat gjorde samtidig gældende, at skadelidtes fremtidige muligheder for at opretholde samme indtægt som før arbejdsskaden var meget nedsat.

Arbejdsskadestyrelsen foretog herefter en genvurdering af sagen og i genvurderingsafgørelsen meddelte Arbejdsskadestyrelsen, at man havde vurderet sagen på ny og givet delvis medhold i klagen. Arbejdsskadestyrelsen tilkendegav herefter, at styrelsen havde truffet en ny afgørelse.

Afgørelsen var dog materielt den samme som tidligere, blot med en udvidet begrundelse.

Arbejdsskadestyrelsen gav klagevejledning i genvurderingsafgørelsen.

Skadelidtes advokat anførte herefter, at hverken skadelidte eller han forstod indholdet af genvurderingsafgørelsen. Skadelidtes advokat opsummerede, at han havde påklaget Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om fastsættelse af skadelidtes erhvervsevnetab til mindre end 15 procent, hvorefter Arbejdsskadestyrelsen havde truffet ny afgørelse, hvoraf det fremgik, at skadelidte fik delvis medhold i klagen. Genvurderingsafgørelsen gik ud på, at skadelidtes erhvervsevnetab fortsat var mindre end 15 procent.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der skulle gives ny klagevejledning, når der ved genvurderingen blev truffet den materielt samme afgørelse blot med ændret/udvidet begrundelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at Arbejdsskadestyrelsens genvurderingsafgørelse af den 3. juni 2003 betød, at skadelidte havde fået helt eller delvist medhold i klagen. Der var således ikke tale om en materielt ny afgørelse.

Arbejdsskadestyrelsen skulle derfor ikke have givet ny klagevejledning, men skulle have oversendt sagen til behandling i Ankestyrelsen på baggrund af den oprindelige klage af 4. april 2003. .

Ankestyrelsen fandt således, at Arbejdsskadestyrelsen ved sin genvurdering alene burde have begrundet, hvorfor de nye oplysninger ikke kunne medføre en ændret vurdering af sagen og samtidig hermed have oversendt sagen til Ankestyrelsen.