Ankestyrelsens principafgørelse U-2-05 om arbejdsskadesikring – genvurdering – remonstration – helt medhold – ny afgørelse vedrørende andet delspørgsmål – klagevejledning – materielt samme afgørelse

256

Resume:

Ankestyrelsen har i en delafgørelse om årsløn fastslået, at Arbejdsskadestyrelsen af egen drift burde have oversendt sagen vedrørende graden af erhvervsevnetabet til Ankestyrelsen.

Love:

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade – lovbekendtgørelse nr. 390 af 20 maj 1992 – § 55, stk. 7, § 55, stk. 8 og § 55, stk. 9

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 –

Sagsfremstilling:

Arbejdsskadestyrelsen havde den 16. september 2003 truffet afgørelse i en sag, hvor erhvervsevnetabet var fastsat til 25 procent, som skulle beregnes på baggrund af en årsløn på 283.000 kroner.

Afgørelsen blev anket af sikredes fagforbund, idet det blev oplyst, at årslønnen burde fastsættes til omkring 300.000 kroner, og erhvervsevnetabsprocenten burde fastsættes til 33 %.

Arbejdsskadestyrelsen foretog herefter den 13. oktober 2003 genvurdering, og i genvurderingsafgørelsen fastholdt Arbejdsskadestyrelsen erhvervsevnetabsprocenten på 25 % med samme begrundelse som i den oprindelige afgørelse. Desuden forhøjedes årslønnen til 293.000 kroner.

Arbejdsskadestyrelsen gav klagevejledning i genvurderingsafgørelsen.

Sikredes fagforbund kontaktede den 30. august 2004 Arbejdsskadestyrelsen og forespurgte, hvorfor sagen ikke var oversendt til Ankestyrelsen med henblik på ankebehandling.

Arbejdsskadestyrelsen oversendte den 31. august 2004 sagen til Ankestyrelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af ankefristen i sager med delafgørelser, hvor der ved genvurderingen var givet delvist medhold i klagen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der med klagen af 24. september 2003 var klaget over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 16. september 2003 om såvel erhvervsevnetabsprocenten og årslønnen. Da Arbejdsskadestyrelsen i sin genvurderingsafgørelse af 13. oktober 2003 var kommet til samme resultat vedrørende erhvervsevnetabsprocenten, burde Arbejdsskadestyrelsen have oversendt dette spørgsmål til behandling i Ankestyrelsen på baggrund af den oprindelige klage.

For så vidt angår spørgsmålet om årsløn havde Arbejdsskadestyrelsen ved genvurderingsafgørelsen af 13. oktober 2003 forhøjet årslønnen fra 283.000 kroner til 293.000 kroner og havde dermed ikke givet fuldt medhold i klagen, hvorefter årslønnen burde fastsættes til cirka 300.000 kroner. Arbejdsskadestyrelsen vedlagde klagevejledning, hvorefter afgørelsen kunne påklages inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

Cirka 10 måneder senere rettede sikredes fagforbund henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen og forespurgte til sagen.

Spørgsmålet om årsløn vurderedes således ikke at være påklaget rettidigt, hvorfor Ankestyrelsen ikke realitetsbehandlede dette spørgsmål.