Ankestyrelsens principafgørelse Y-1-05 om fleksydelse – optjeningstid – tilbagebetaling af efterlønsbidrag – dispensation

256

Resume:

Der kunne ikke dispenseres fra kravet om, at indbetalte efterlønsbidrag ikke måtte være tilbagebetalt.

Love:

Lov om fleksydelse – lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002 – § 2, stk. 1, nr. 4

Sagsfremstilling:

En 52-årig lønmodtager kom under revalidering efter en arbejdsskade i 2000.

Forud for arbejdsskaden havde han haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, var medlem af en A-kasse og betalte bidrag til efterlønsordningen.

Lønmodtageren skulle efter afslutningen af revalideringen skifte fagforbund. Da han kunne blive optaget i den nye A-kasse efter dimittendreglerne, udmeldte han sig af økonomiske grunde af sin daværende A-kasse i august 2003. Senere bad han endvidere om at få tilbagebetalt de bidrag, han havde indbetalt til efterlønsordningen.

Revalideringen måtte opgives på grund af forværring af arbejdsskadens følger, og lønmodtageren blev visiteret til fleksjob pr. 1. september 2004.

Arbejdsdirektoratet, fleksydelseskontoret, gav afslag på dispensation fra de almindelige regler om optjeningstid i lovens § 2, stk. 1, nr. 4, da lønmodtageren havde fået de indbetalte bidrag til efterlønnen tilbagebetalt.

Lønmodtageren henviste i anken til, at han havde handlet i god tro, da han ikke kunne vide, at han ikke ville kunne gennemføre revalideringen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte fleksydelseskontorets afgørelse.

Ankestyrelsen lagde til grund, at retten til fleksydelse efter lovens § 2, stk. 1, nr. 4, bl.a. forudsatte, at der var indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere var tilbagebetalt.

Efter § 4 i bekendtgørelsen om fleksydelse var det en forudsætning for at kunne få dispensation, at det på grund af en varigt nedsat arbejdsevne ikke havde været muligt at opnå 25 års anciennitet i fleksydelsesordningen, inklusiv overført anciennitet fra efterlønsordningen.

Da lønmodtageren selv havde anmodet om tilbagebetaling af efterlønsbidraget, fandt Ankestyrelsen ikke, at han på grund af en nedsat arbejdsevne havde manglet mulighed for at kunne opfylde de almindelige optjeningsbetingelser. Der kunne derfor ikke dispenseres.