Ankestyrelsens principafgørelse A-39-05 om ledighedsydelse – kursus – ikke rimeligt tilbud – panikangst

256

Resume:

Kommunen havde ikke grundlag for at standse udbetalingen af ledighedsydelse, selv om en kvinde afviste at deltage i kommunens tilbud om et særligt kursus rettet mod modtagere af ledighedsydelse.

Kommunens tilbud om kursus var ikke et rimeligt tilbud, da der ikke var taget individuelle hensyn til, at hun led af panikangst og havde en skrøbelig personlighedsstruktur. Ifølge den lægelige dokumentation var kvindens psykiske tilstand blevet forværret tidligere under deltagelse i kursus, som hun generelt var angst for. Udbetalingen af ledighedsydelse skulle derfor genoptages.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 – § 74b, stk. 1, nr. 3 og § 74c

Sagsfremstilling:

Kvinden, der modtog ledighedsydelse, henvendte sig til kommunen med anmodning om førtidspension i juli 2004.

Kvinden oplyste, at hun ikke ville deltage i et kursus, men at hun kunne medvirke til hensyntagende arbejdsprøvning nogle dage om ugen. Da kommunen fastholdt tilbuddet om kursus, blev hun sygemeldt. Kommunen meddelte hende herefter, at ledighedsydelsen blev standset.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse, idet hun ikke havde en gyldig grund til ikke at modtage tilbuddet om deltagelse i kurset.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis med hensyn til tilbud om afprøvning af en persons rådighed og standsning af ledighedsydelse for personer med tendens til depression og angst

Afgørelse:

Kommunen havde ikke grund til at standse udbetalingen af ledighedsydelse på det foreliggende grundlag. Det betød, at kommunen skulle genoptage udbetalingen af ledighedsydelse.

Ankestyrelsen udtalte over for kommunen kritik af, at der ikke var udarbejdet ressourceprofil i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne.

Kommunen skulle nu vurdere, om kvinden fortsat opfyldte betingelserne for fleksjob eller eventuelt anden ydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik § 74 c, samt om betingelserne for førtidspension var opfyldt

Ankestyrelsen fandt, at det var dokumenteret, at kvinden ikke ville kunne deltage i kurset rettet mod modtagere af ledighedsydelse, som kommunen havde indkaldt hende til, uden at der blev taget individuelle hensyn til hendes psykiske tilstand.

Ifølge den lægelige dokumentation havde hun en skrøbelig personlighedsstruktur og panikangst. Der var blandt andet stillet diagnosen social fobi med fobisk angst for sociale situationer, hvor hun frygtede at være genstand for andres opmærksomhed. Det var i journaloplysninger særligt nævnt, at hendes tilstand blev forværret under deltagelse i kursus, og at hun var bange for kurser. Hendes psykiske begrænsninger havde medført, at hun var bevilget fleksjob.

På den baggrund fandt Ankestyrelsen, at hun ved tilbud om kursus uden individuelle hensyn ikke havde fået et rimeligt tilbud, som hun var forpligtet til at tage imod, og at hun havde en gyldig grund til at afvise det.

Det var blandt andet en forudsætning for ledighedsydelse, at modtageren tog imod et rimeligt tilbud, der kunne forbedre mulighederne for et arbejde. Der var dog ikke pligt til at udnytte tilbuddet, hvis tilbuddet ikke kunne anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold, eller den pågældende ikke kunne arbejde på grund af sygdom, jf. § 74 b, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik sammenholdt med stk. 2 og § 13, stk. 4, nr. 1 og nr. 2.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.