Ankestyrelsens principafgørelse A-24-08 om kontanthjælp – nedsættelse – jobsamtale – udeblivelse – manglende navn på døren – risikoafvejning

256

Resume:

Ansøger var nærmest til at bære risikoen for, at han ikke havde kendskab til, at kommunen havde indkaldt ham til jobsamtale.

Begrundelsen var, at ansøger efter det oplyste fra Post Danmark i en periode omkring kommunens afsendelse af indkaldelsen til jobsamtale ikke havde haft navn på døren, hvilket havde bevirket, at postomdeleren havde måttet returnere breve til afsenderen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at det var en kontanthjælpsmodtagers eget ansvar at kunne gøre sig bekendt med sin daglige post, og at forholdene var således, at posten kunne afleveres.

Det betød, at ansøger var udeblevet fra samtalen uden rimelig grund, og at kommunen havde været berettiget til at fratrække i hans kontanthjælp for perioden fra udeblivelsen, til kontakten med kommunen i jobcenteret var genoprettet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 38d

Sagsfremstilling:

Jobcentret indkaldte ansøger til jobsamtale den 14. november 2007. Formålet med samtalen var at få fulgt op på hans sag og vurdere hvilke aktiviteter, der skulle iværksættes for at komme videre med sagen.

Af indkaldelsen fremgik, at hvis han ikke mødte til samtalen, ville der blive foretaget fradrag i hans hjælp for de dage, der gik, fra han skulle være mødt til samtalen og indtil det tidspunkt, hvor han igen kontaktede jobcentret.

Hvis han ikke mødte til en samtale, han var indkaldt til, ville jobcentret endvidere vurdere, om han fortsat stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis han ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, var han ikke berettiget til kontanthjælp.

Af den årsag var det vigtigt, at han mødte til samtalen, undtagen hvis han havde en lovlig grund til ikke at møde.

Ved brev af 21. november 2007 meddelte jobcentret, at det var oplyst, at han ikke var mødt til samtalen den 14. november. Inden kommunen traf afgørelse om konsekvenserne af udeblivelsen, skulle han ifølge forvaltningslovens § 19 have mulighed for at kommentere de oplysninger, der lå til grund. Han blev anmodet om inden 6 dage at rette henvendelse med oplysninger om årsagen til udeblivelsen.

Den 29. november 2007 meddelte ansøger, at han ikke havde modtaget brevet med indkaldelsen. Kommunen kontrollerede, at brevet var tilsendt korrekt adresse, og ansøger oplyste, at der var navn på døren.

Ved brev af 6. december 2007 meddelte Post Danmark, at ifølge omdeleren havde kunden ikke haft navn på døren den dag, der kom brev fra jobcentret. Der var nu sat navn på døren, men omdeleren kunne huske at have returneret breve med det pågældende navn.

Kommunen traf den 18. december 2007 afgørelse om, at der ved næste udbetaling foretoges fradrag i kontanthjælpen fra den 14. november 2007, og til ansøger igen havde genoprettet kontakten til jobcentret den 29. november 2007, jf. § 38 d, stk. 1, i aktivloven.

Kommunen begrundede afgørelsen med, at ansøger, som modtager af kontanthjælp, havde pligt til at gøre sig bekendt med sin daglige post. Manglende viden om et brev tilsendt fra kommunen og forsøgt afleveret af Post Danmark, vurderedes alene at være hans ansvar.

Ansøger klagede over kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse og pålagde kommunen at udbetale kontanthjælp for perioden fra 14. november 2007 til den 29. november 2007, forudsat ansøger i øvrigt opfyldte betingelserne herfor.

Begrundelsen for afgørelsen var, at ansøger ikke sås at være bekendt med, at han var indkaldt til en jobsamtale den 14. november 2007, og at han ikke havde haft mulighed for at melde afbud til samtalen.

Nævnet fandt således, at han med rimelig grund var udeblevet fra jobsamtalen, jf. aktivlovens § 38 d, stk. 1.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at det var principielt at få afklaret, hvem der bar ansvaret for en borgers manglende viden om en indkaldelse til jobsamtale, når borgeren ikke havde navn på sin dør, så posten kunne blive leveret.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvem der var nærmest til at bære risikoen for, at et brev ikke nåede til kontanthjælpsmodtagerens kundskab, fordi der ikke var sat navn på døren, så posten kunne afleveres.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøger var udeblevet fra en samtale den 14. november 2007 uden rimelig grund.

Det betød, at kommunen havde været berettiget til at fratrække i hans kontanthjælp for perioden 14. november til kontakten med kommunen i jobcenteret var genoprettet den 29. november 2007.

Beskæftigelsesudvalget ændrede således afgørelsen fra

beskæftigelsesankenævnet.

Afgørelse medførte dog ikke, at ansøger skulle tilbagebetale den kontanthjælp, han har fået udbetalt som følge at nævnets afgørelse.

Det fremgår af aktivlovens § 38 d, at hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale hos staten eller kommunen i jobcenteret eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen i jobcenteret, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går fra personen eller ægtefællen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til staten eller kommunen i jobcenteret er genoprettet.

Beskæftigelsesudvalget lagde ved afgørelsen vægt på oplysningerne fra Post Danmark, hvoraf fremgik, at ansøger i en periode omkring kommunens afsendelse af indkaldelsen til jobsamtale ikke havde haft navn på døren, hvilket havde bevirket, at postomdeleren havde måttet returnere breve til afsenderen. Der var efterfølgende kommet navn på døren. Ansøger havde ikke i forbindelse med klagen haft bemærkninger til oplysningerne.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at det var en kontanthjælpsmodtagers eget ansvar at kunne gøre sig bekendt med sin daglige post, og at forholdene var således, at posten kunne afleveres.