Ankestyrelsens principafgørelse A-28-08 om kontanthjælp – sanktioner – nedsættelse – udeblivelse – kontaktsamtale – fax – genopretning

256

Resume:

Meddelelse pr. fax var tilstrækkeligt til, at ansøger havde genoprettet kontakten til jobcentret.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at fax og mail var en almindelig kommunikationsform, og at der hverken i loven eller forarbejderne til loven var holdepunkter for, at kontakten kun kunne genoprettes, hvis henvendelsen skete på en bestemt måde.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 38d

Sagsfremstilling:

Et jobcenter indkaldte på ny ansøger til 1. kontaktforløbssamtale. Samtalen skulle finde sted den 3. august 2007. Af indkaldelsen fremgik, at udeblivelse kunne få betydning for hendes forsørgelsesydelse.

Ved brev af 3. august 2007 foretog kommunen partshøring. Af partshøringsskrivelsen fremgik, at ansøger var udeblevet fra samtalen den 3. august, hvilket betød, at hun risikerede sanktionering i forhold til hendes forsørgelsesydelse.

Af brevet fremgik endvidere, at hun ved de 3 første indkaldelser havde sygemeldt sig, hvorfor hun var blevet tilskrevet i brev af 4. juli 2007 om at kontakte egen læge for at få udarbejdet lægeerklæring.

Jobcentret havde endnu ikke modtaget denne lægeerklæring, hvilket ligeledes ville indgå i en rådighedsvurdering af, om hun medvirkede til at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Udbetaling af kontanthjælpen blev sat i bero, indtil ansøger rettede henvendelse til jobcentret og samtidig medbragte lægeerklæring/sygemelding.

Brevet skulle ligeledes betragtes som partshøring i forhold til udeblivelsen den 3. august 2007 og efterfølgende rådighedsvurdering. Hun havde derfor fra modtagelsen af brevet 3 hverdage til at rette henvendelse med sin begrundelse for udeblivelsen den 3. august 2007.

Ved brev/fax til kommunen af 8. august 2007 rettede ansøger henvendelse til kommunen i anledning af partshøringen. I brevet var anført, at hun i de sidste par måneder havde haft store problemer med sin astma dels på grund af vejret og dels på grund af stressfaktorer hjemmefra.

Ved brev/fax af 17. august 2007 oplyste ansøger, at hun havde været inde på jobcentrets hjemmeside og oprettet et nyt CV, og hun havde søgt forskellige jobs.

Ved opringning den 31. august 2007 oplyste hun, at hun havde fået tid hos lægen den 10. september 2007, og at hendes kontanthjælp var stoppet.

Ved afgørelse af 6. september 2007 meddelte jobcentret ansøger, at der var foretaget en rådighedsvurdering.

Jobcentret havde på baggrund af hendes udeblivelse og efterfølgende partshøring vurderet, at hun ikke havde haft lovlig grund til at udeblive fra samtalen den 3. august 2007 og fremover.

Det fremgår af aktivlovens § 38 d, stk. 1, at hvis en person uden rimelig grund udebliver fra jobsamtale eller cv-samtale hos staten eller kommunen i jobcentret eller fra en rådighedsvurdering hos kommunen, foretages der fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtale, cv-samtalen eller rådighedsvurdering, og indtil kontakten til staten eller kommunen i jobcentret er genoprettet.

Efter oplysninger fra jobcentret havde hun genoptaget kontakten til jobcentret den 31. august 2007.

Det betød, at der i kontanthjælpen for august måned blev modregnet kontanthjælp for perioden 3. august – 30. august 2007. Ansøger ville således få udbetalt kontanthjælp fra 1. august til 2. august og 31. august 2007.

Ansøger klagede over afgørelsen.

I oversendelsesskrivelsen til nævnet oplyste kommunen, at lægeattesten var udfyldt af lægen den 10. september 2007. Det fremgik heraf, at ansøger havde været sygemeldt til den 1. august 2007 på grund af justering af astmamedicin. Kommunen fastholdt sin afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet fandt, at kommunen havde været berettiget til at foretage fradrag i ansøgers kontanthjælp for august måned for perioden den 3. til og med den 8. august 2007 efter aktivlovens § 38 d, stk. 1.

Kommunen havde derimod ikke været berettiget til at foretage fradrag i kontanthjælpen efter aktivlovens § 38 d, stk. 1, for perioden fra den 9. til og med den 30. august 2007.

Begrundelsen var, at nævnet var enigt med kommunen i, at ansøger var udeblevet fra jobsamtalen den 3. august 2007 uden rimelig grund, idet det oplyste om hendes familiemæssige og økonomiske situation og hendes astmaproblemer ikke vurderedes at være til hinder for, at hun kunne møde til jobsamtalen nævnte dato.

Nævnet var endvidere enigt i kommunens afgørelse om sanktion efter aktivlovens § 38 d, stk. 1, på grund af udeblivelsen fra jobsamtalen den 3. august 2007.

Nævnet fandt imidlertid, at ansøger allerede i sin fax/brev af 8. august 2007 – modtaget i kommunen/jobcentret den 9. august 2007 – havde genoprettet kontakten med kommunen, og at kommunen derfor var berettiget til at foretage fradrag i kontanthjælpen frem til og med den 8. august 2007.

Nævnet pålagde derfor kommunen at udbetale ansøger kontanthjælp for perioden fra den 9. til og med den 30. august 2007 uden fradrag.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at der var tale om en forholdsvis ny lovgivning, og der var ikke i loven angivet, hvordan kontakten til jobcentret skulle være genetableret.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en meddelelse med fax til kommunen var tilstrækkelig for at kontakten til kommunen i jobcentret var genoprettet, jf. aktivlovens § 38 d.

Afgørelse:

Meddelelse pr. fax var tilstrækkelig til, at ansøger havde genoprettet kontakten til jobcentret.

Kommunen havde derfor alene været berettiget til at nedsætte kontanthjælpen for perioden 3. til og med den 8. august 2007 som følge af ansøgers udeblivelse fra jobsamtalen den 3. august 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøger var udeblevet fra en jobsamtale uden rimelig grund den 3. august 2007.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at det oplyste om ansøgers familiemæssige situation og hendes astmaproblemer ikke havde været til hinder for, at hun kunne møde til jobsamtalen den 3.

Kommunen havde således været berettiget til at nedsætte hendes kontanthjælp for perioden den 3. til og med den 8. august 2007 efter aktivlovens § 38 d, stk. 1.

Begrundelsen var, at Beskæftigelsesudvalget fandt, at kontakten til jobcentret blev genoprettet ved ansøgers henvendelse om udeblivelsen pr. fax den 8. august 2007.

Beskæftigelsesudvalget lagde ved afgørelsen vægt på, at fax og mail var en almindelig kommunikationsform, og at der hverken i loven eller forarbejderne til loven var holdepunkter for, at kontakten kun kunne genoprettes, hvis henvendelsen skete på en bestemt måde.

Beskæftigelsesudvalget var således enigt med beskæftigelsesankenævnet i, at der ikke kunne ske nedsættelse af kontanthjælpen fra den 9. til og med den 30. august 2007 som følge af udeblivelsen den 3. august 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.