Ankestyrelsens principafgørelse A-31-08 om sygebehandling – tandbehandling – SU – studielån

256

Resume:

Der var ikke grundlag for at afvise en ansøgning om økonomisk støtte til tandbehandling alene med den begrundelse, at mulighed for studielån ikke var udnyttet. Der skulle således foretages en samlet vurdering af ansøgerens økonomiske forhold, herunder om ansøgeren ved udnyttelse af SU-lån selv kunne have afholdt udgiften eller en del af udgiften ud af sit rådighedsbeløb.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 82

Sagsfremstilling:

En ansøger var på tidspunktet for kommunens afgørelse studerende og modtog SU som hjemmeboende. Ansøgeren modtog ikke SU-lån. Der var ansøgt om hjælp til dækning af udgift til en tandbideskinne på omkring 21.500 kroner. Begrundelsen for ansøgningen var, at ansøgeren led af migræne, som medførte, at denne i perioder var så hårdt ramt, at det påvirkede evnen til at passe studiet.

Kommunen afviste at yde støtte til betaling af tandbideskinne efter aktivlovens § 82, idet ansøgeren ikke havde optaget SU-lån og derfor ikke havde opbrugt sine lånemuligheder.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at lånemulighederne ikke var opbrugt. Nævnet anførte endvidere, at det var en betingelse for tildeling af hjælp efter aktivlovens § 82, at studerende udnyttede alle lånemuligheder.

Ansøgeren klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det blandt andet anført, at muligheden for at optage lån ikke ville dække de faktiske udgifter, og derved var ansøgeren reelt uden økonomisk mulighed for at betale den faktiske udgift til behandlingen. Der blev endvidere henvist til, at studielån blev udbetalt ratevis og derved ikke dækkede de faktiske omkostninger. Dette ville derfor sige, at ansøgeren ikke havde økonomisk mulighed for behandlingen her og nu, hvilket var årsagen til ansøgningen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om muligheden for SU-lån skulle indgå i den økonomiske behovsberegning ved ansøgning om hjælp efter aktivlovens § 82.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke havde været berettiget til at afvise ansøgningen om økonomisk støtte til tandbehandling/tandbideskinne alene med den begrundelse, at lånemulighederne ikke var udnyttet/opbrugt.

Ankestyrelsen fandt på den baggrund, at kommunen burde foretage en samlet vurdering af ansøgerens økonomiske forhold, herunder tage stilling til, om ansøgeren ved udnyttelse af SU-lån selv kunne have afholdt udgiften eller en del af udgiften ud af sit rådighedsbeløb, for eksempel ved indgåelse af afdragsordning med tandlægen.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at kommunen samtidigt burde foretage en vurdering af, om den anførte behandling kunne anses for nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet i forhold til den anførte lidelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det fremgik af vejledningen til loven, at støttemuligheder fra Statens Uddannelsesstøtte i form af stipendium og lån skulle ligestilles med en indtægt. Ankestyrelsen havde endvidere udmeldt i Principafgørelse A-7-99, at Statens Uddannelsesstøtte i form af månedlige udbetalinger af såvel stipendium som lån, kunne sidestilles med indtægt.

Ankestyrelsen hjemviste således sagen til fornyet behandling i kommunen.