Ankestyrelsens principafgørelse A-8-08 om godkendt jobplan – revalideringsydelse – tilkendelsestidspunkt

256

Resume:

Der kunne først udbetales revalideringsydelse fra det tidspunkt, hvor der forelå en af kommunen godkendt jobplan.

Der kunne derfor ikke udbetales revalideringsydelse fra et tidligere tidspunkt, uanset at ansøger havde påbegyndt uddannelsen og fulgte uddannelsesforløbet planmæssigt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 51

Sagsfremstilling:

Ansøger var startet på pædagoguddannelsen den 1. september 2006. Cirka 3 uger senere søgte hun kommunen om revalideringsstøtte til uddannelsen.

Ansøger havde gennem 1½ år lidt af en spiseforstyrrelse. Hun havde svært ved at overkomme andre ting end studierne. Hun havde forsøgt at arbejde som vikar i en børnehave, men måtte stoppe, idet hun efterfølgende var for træt til at læse lektier. Hun var i psykologbehandling samt på venteliste til gruppeterapi. Ventetiden var på 6-8 måneder. Hun havde været til 1. visitationssamtale og skulle møde den 18. oktober 2006 på behandlingsstedet.

Hun forventede at kunne starte på et 5 måneders behandlingsforløb den 19. februar 2007.

Kommunen besluttede den 27. februar 2007, at der skulle indhentes aktuel status fra praktiserende psykolog samt udtalelse om prognose fra behandlingsstedet efter de første ca. 3 samtaler.

Der forelå den 10. april 2007 en statusattest fra psykolog samt en statusattest den 28. marts 2007 fra behandlingsstedet.

Kommunen udarbejdede den 20. april 2007 en handleplan, hvorefter ansøger skulle have revalideringsydelse til færdiggørelse af pædagoguddannelsen.

Kommunen tilkendte den 31. maj 2007 ansøger revalideringsydelse fra den 1. juni 2007 til pædagoguddannelsen. Ydelsen skulle løbe frem til 1. marts 2010.

Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse om, at ydelsen skulle udbetales tilbage fra den 1. oktober 2006.

Begrundelsen for nævnets afgørelse var, at ansøger i september 2006 ansøgte om revalideringsstøtte til en jobplan, som kommunen siden godkendte som led i revalidering.

Nævnet lagde til grund, at ansøger den 1. september 2006 påbegyndte pædagoguddannelsen, samt at hun ved en opringning den 21. september 2006 havde ansøgt kommunen om revalideringsstøtte under henvisning til sine helbredsforhold.

Nævnet lagde vægt på, at kommunen den 31. maj 2007 meddelte ansøger bevilling af revalideringsydelse til den af hende påbegyndte jobplan indtil 1. marts 2010.

Nævnet fandt, at ansøger havde ret til revalideringsydelse fra ansøgningstidspunktet og henviste til aktivlovens § 51, hvorefter der udbetaltes revalideringsydelse, når revalidering skete efter en jobplan i modsætning til situationen under forrevalidering.

Når den plan, kommunen fastlagde som jobplan, var identisk med den plan, som ansøger havde fulgt siden ansøgningen, fandt nævnet, at hun havde ret til ydelsen fra ansøgningstidspunktet.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Kommunen henviste i klagen blandt andet til, at udbetaling af revalideringsydelse forudsatte, at der forelå en jobplan, som kommunen havde godkendt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om tilkendelsestidspunktet for revalideringsydelsen skulle være fra ansøgningstidspunktet eller fra tidspunktet for afgørelsen om bevilling af revalideringen.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøger først var berettiget til revalideringsydelsen fra den 1. juni 2007.

Begrundelsen for afgørelsen var, at revalideringsydelse først kunne udbetales fra det tidspunkt, hvor der forelå en af kommunen godkendt jobplan.

Der var derfor ikke ret til revalideringsydelse fra et tidligere tidspunkt, uanset at uddannelsen var påbegyndt, og revalidenden fulgte uddannelsesforløbet planmæssigt.

Retten til revalideringsydelse forudsatte, at revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan. Der skulle foreligge en jobplan, som var godkendt.

Endvidere blev der lagt vægt på det almindelige princip i socialretten om, at der normalt ikke kunne ydes hjælp til udgifter, som den pågældende havde påtaget sig, inden vedkommende havde ansøgt kommunen om hjælp.

Beskæftigelsesudvalget ændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.