Ankestyrelsens principafgørelse B-2-08 om børnebidrag – forskudsvis udbetaling – andet EU – land – kontanthjælp

256

Resume:

En bidragsberettiget far, der boede i et andet EU-land, havde ikke ret til forskudsvis udbetalt børnebidrag fra Danmark.

Begrundelsen var, at den bidragspligtige forælder med bopæl i Danmark modtog kontanthjælp i Danmark, og var som følge heraf ikke omfattet af EF-forordning 1408/71.

Love:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004 – § 5 og § 12

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet – forordning nr. 1408/71 –

Sagsfremstilling:

Den bidragsberettigede forælder, der boede i et andet EU-land, havde ansøgt om forskudsvis udbetalt børnebidrag.

Den bidragspligtige forælder, der boede i Danmark, modtog kontanthjælp i hele bidragsperioden.

Kommunen traf afgørelse om afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Nævnet fandt, at den bidragsberettigede forælder opfyldte betingelserne for fravigelse af bestemmelserne i børnetilskudsloven om bopæl her i landet. Nævnet henviste til, at i henhold til vejledning om EF-regler om social sikring kan den af forældrene, som har forældremyndigheden og bor sammen med barnet i et andet EU/EØS-land, få udlagt bidraget forskudsvis fra Danmark, såfremt den bidragspligtige af forældrene er arbejdstager eller arbejdsløs i Danmark.

Kommunen klagede til Ankestyrelsen, der behandlede sagen i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anvendelse af reglerne om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Afgørelse:

Den bidragsberettigede forælder havde ikke ret til forskudsvis udbetalt børnebidrag.

Den bidragspligtige forælder var ikke omfattet af EF-forordning 1408/71.

Begrundelsen var, at den bidragspligtige forælder modtog kontanthjælp og var således ikke arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsløshedsforsikret i Danmark.

Det fremgik af sagens oplysninger, at den bidragspligtige forælder i hele bidragsperioden var kontanthjælpsmodtager.

Den bidragspligtige forælder var således ikke omfattet af den personkreds, der havde ret til at eksportere ydelserne til et andet EU-land.

Det betød, at bestemmelserne i børnetilskudsloven ikke kunne fraviges med henvisning til de rettigheder, som EF-forordning 1408/71 hjemlede.

Ankestyrelsen ændrede således afgørelsen fra det sociale nævn.

Afgørelsen medførte ikke, at den bidragsberettigede skulle tilbagebetale det forskudsvis udbetalte beløb, der var udbetalt i overensstemmelse med nævnets afgørelse.