Ankestyrelsens principafgørelse C-1-08 om merudgifter til børn – særlige tilfælde – ekstra omkostninger – ferieophold – familiebesøg – udlandet

256

Resume:

En mor med en stærkt fysisk handicappet søn var berettiget til hjælp til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med et ferie- og familieophold i udlandet i 14 dage. Der var tale om et sådant særligt tilfælde, at udgifter til rejse og ophold samt rejseforsikring og vaccinationer til sønnens hjælper kunne dækkes. Endvidere kunne udgifter til nødvendig transport af sønnen under opholdet dækkes.

Aflønning af sønnens hjælper kunne ikke dækkes udover det antal timer, der var bevilget i forbindelse med forsørgelsen i hjemmet, og som derfor kunne medtages.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007 – § 41

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mor med en søn på 11 år, som havde svære følger efter intracerebrale blødninger. Sønnen havde ingen selvstændig gangfunktion og blev transporteret i kørestol. Han havde heller ingen selvstændig håndfunktion eller et kommunikativt sprog. Han ville altid være en tung og plejekrævende patient.

Moderen ansøgte om hjælp i form af nødvendige merudgifter til sønnen, da hun skulle på 14 dages ferie i udlandet. Hun oplyste, at hendes familie boede der, hvorfor hun gerne ville holde ferie dér. Da sønnen nu var blevet større, havde hun brug for én, som kunne være omkring ham hele tiden, og som kendte ham.

Moderen ansøgte om hjælp til leje af en stor vogn, barnepigens flybillet, løn til barnepigen i 24 timer i 14 dage, rejseforsikring samt kost, hotel og vaccination til barnepigen.

Kommunen gav afslag på ansøgningen om dækning af merudgifter til ferieafholdelse og bemærkede, at moderen var berettiget til at medtage de ydelser, der i forvejen var tildelt efter servicelovens § 41.

Der blev lagt vægt på, at der ikke var tale om en samlet familiemæssig ferieoplevelse for hende og hendes søn, hvor ferien ville give sønnen mulighed for samme ferieoplevelse som andre ikke-handicappede børn havde med deres forældre. Der var ikke beskrevet forhold i familiens situation, som gjorde det særligt påkrævet, at kommunen skulle yde tilskud til ekstra omkostninger forbundet med kortvarig ferie i udlandet.

Nævnet fandt, at moderen havde ret til tilskud til dækning af ekstra omkostninger i form af nødvendige merudgifter til leje af stor bil og til løn, rejse- og opholdsudgifter til barnepige i forbindelse med hendes og familiens ferie i udlandet, jf. servicelovens § 41 sammenholdt med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1128 af 13. november 2006.

Begrundelsen var, at det var nævnets opfattelse, at der i familiens situation var beskrevet sådanne særlige forhold, at der i forbindelse med ferieopholdet var grundlag for at pålægge kommunen at yde hjælp til de ekstra omkostninger. Nævnet lagde vægt på, at der efter nævnets konkrete opfattelse var tale om et ferieophold i 14 dage i udlandet, der var omfattet af udtrykket kortvarige ferieophold i udlandsbekendtgørelsens § 4. Det kunne ikke ændre nævnets vurdering heraf, at moderen i et par timer daglig i 2 dage i ferien skulle på vandretur.

Nævnet lagde også vægt på den samlede beskrivelse af familiens situation, herunder at sønnen var en tung plejekrævende patient, der var fast kørestolsbruger, og som havde en svær hjerneskade og epilepsi med krampe. Det var beskrevet, at han var meget skrigende og kunne holde sig vågen i 42 timer, at han skulle have skiftet ble hver 3. time, hvilket var et 2 mands job, ligesom der skulle være 2 til at give ham bad.

Nævnet lagde endvidere vægt på oplysningerne om den hjælp og støtte, der var bevilget i forbindelse med sønnens nedsatte funktionsevne, herunder at den hjælp/aflastning, der var nødvendig under ferieopholdet med familiebesøg i udlandet, bedst kunne foregå ved en person, som han var vant til, ligesom transport over længere afstande alene kunne ske ved en større bil, da han var kørestolsbruger.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kommunen, at den ønskede en nærmere og helt konkret præcisering af de forhold, der lå til grund for beslutningen, således at det klart fremgik, hvilke særlige forhold i ansøgers situation, der var lagt vægt på.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at nævnet ud fra en konkret vurdering fandt, at det ville være særligt påkrævet og en afgørende forudsætning for gennemførelsen af familiens ferie, at kommunen ydede tilskud til dækning af ekstra omkostninger under ferien. Det var også taget i betragtning, at der var tale om et ferieophold i ansøgers hjemland, og at barnets handicaps ikke kunne anses for at være til hinder for gennemførelsen af ferie, der også tidligere havde været afholdt i ansøgers hjemland.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvad der skulle forstås ved særlige tilfælde i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at familien var berettiget til at medtage den allerede tilkendte hjælp til pasning af sønnen. Moderen var således berettiget til løn til sønnens hjælper svarende til det antal timer, moderen havde fået bevilget i forbindelse med forsørgelsen i hjemmet.

Moderen var endvidere berettiget til tilskud til dækning af ekstra omkostninger i form af nødvendige merudgifter til rejse og ophold samt rejseforsikring og vaccination til hendes søns hjælper.

Moderen var endvidere berettiget til tilskud til dækning af nødvendige udgifter til transport af sønnen.

Ankestyrelsen fandt således efter en konkret vurdering af familiens situation, at det var særlig påkrævet at yde tilskud til dækning af de nævnte ekstra omkostninger i forbindelse med det kortvarige ferieophold i udlandet.

Det betød, at Ankestyrelsen delvis ændrede det sociale nævns afgørelse.

Begrundelse var, at der i familiens situation var beskrevet sådanne særlige forhold, at der i forbindelse med familiens ferie i udlandet var grundlag for at pålægge kommunen delvis at yde moderen hjælp til de ansøgte ekstra omkostninger.

Ved særlige tilfælde, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet, forstås efter Ankestyrelsens vurdering, at der skal være beskrevet forhold i moderens situation, som gør det særligt påkrævet, eller som er en afgørende forudsætning for gennemførelse af rejsen, at kommunen yder tilskud til ekstra omkostninger forbundet med en kortvarig ferie i udlandet.

Der blev lagt vægt på, at moderen var fra udlandet, hvor hendes familie var bosiddende, at der var tale om et familiebesøg, og at ferieopholdet havde en varighed af 14 dage.

Der blev endvidere lagt vægt på, at sønnen var 11 år og stærkt handicappet. Han havde svære intracerebrale følger efter blødninger i hjernen og blev transporteret i kørestol. Han havde ingen selvstændig gangfunktion og ville altid være en tung plejekrævende patient. Han havde behov for transport i bil med ekstern lift og plads til at medbringe kørestol, ståstativ med mere.

Der blev endelig lagt vægt på, at moderen var bevilget tilskud til natpasning med 100 timer pr. måned og tilskud til privat pasning med 50 timer pr. måned. Derudover var hun bevilget aflastningsfamilie i 48 døgn årlig samt aflastning på en institution i 96 døgn årlig. Resten af tiden passede hun selv sin søn, når han ikke var i skole eller fritidshjem. Ankestyrelsen fandt herefter, at moderen under ferie- og familiebesøget kunne passe sin søn med hjælp til pasningen i 75 timer i løbet af de 14 dage.

Ankestyrelsen tillagde det ikke betydning, i hvilket omfang der var tale om en samlet ferieoplevelse for familien, og om ferien gav hendes søn mulighed for samme ferieoplevelser som andre ikke-handicappede børn havde med deres forældre.