Ankestyrelsens principafgørelse C-21-08 om frakendelse – funktionsnedsættelse – merudgifter – personkreds – utilstrækkelige oplysninger – uændrede forhold

256

Resume:

En afgørelse om fortsatte merudgifter til en borger blev hjemvist med henblik på indhentelse af yderligere lægelige oplysninger og færdiggørelse af funktionsevnemetoden, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes en sikker afgørelse om, hvorvidt borgeren stadig var omfattet af personkredsen for merudgifter.

Ankestyrelsen udtalte i øvrigt i sagen, at der efter en samlet konkret vurdering var adgang til at frakende en borger retten til at modtage ydelser efter merudgiftsreglerne, selvom borgerens funktionsevne var uændret, når det var i strid med aktuel praksis at lade borgeren være omfattet af personkredsen for merudgifter.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007 – § 100

Sagsfremstilling:

En borger led af psoriasisgigt, som medførte ledsmerter, stivhed i leddene og betydelige træthedssymptomer.

Borgeren blev i 2004 anset for berettiget til at modtage merudgifter efter bestemmelsen om nødvendige merudgifter til personer med funktionsnedsættelse.

I 2007 blev sagen taget op på ny, og kommunen traf afgørelse om, at borgeren ikke længere fandtes at være omfattet af personkredsen for merudgifter.

Det sociale nævn stadfæstede kommunes afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at borgeren ikke modtog hjælp fra hjemmeplejen og selv klarede personlig pleje, indkøb, pasning af barn, madlavning og øvrige lettere daglige gøremål.

I klagen til Ankestyrelsen anførte borgeren, at sagsforløbet havde været meget mangelfuldt, og at funktionsniveauet havde været ringe belyst.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om kommunen kunne træffe afgørelse om frakendelse af en tilkendt merudgiftsydelse, når det var anført, at der var uændret forhold.

Afgørelse:

Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen.

Begrundelsen for hjemvisningen var, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en sikker afgørelse om, hvorvidt borgeren var omfattet af reglerne om merudgifter.

Ankestyrelsen lagt til grund, at borgerens helbredsmæssige situation og funktionsniveau ikke var tilstrækkeligt belyst. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at borgerens behov for hjælpeforanstaltninger ikke var afklaret af kommunen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var indhentet oplysninger om borgerens genudredning på sygehus i november 2007, at der ikke var udfærdiget aftaleskema i overensstemmelse med sagsbehandlingsreglerne i merudgiftssager, at sammenfatningen af borgerens funktionsevne ikke var sket i samarbejde og med borgerens bidrag samt, at kommunen ikke havde afklaret borgerens hjælpebehov forud for afgørelsen om merudgifter.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at der var adgang til at ændre vurderingen af, om en borger var omfattet af den personkreds, som var berettiget til ydelser efter reglerne om merudgifter til voksne, selvom borgerens funktionsevne var uændret. Det betød, at en borger kunne frakendes retten til at modtage ydelser efter merudgiftsreglerne, uanset at borgeren tidligere var fundet omfattet af reglerne og havde fået bevilget merudgifter.

Ankestyrelsen fandt, at det kunne ske efter en samlet konkret vurdering, når det vil være i strid med aktuel praksis fortsat at lade borgeren være omfattet.

Ankestyrelsen bemærkede, at andre faktorer kunne tillægges betydning for vurderingen af, om en borger fortsat var omfattet af personkredsen efter reglerne om merudgifter.