Ankestyrelsens principafgørelse C-28-08 om afbrydelse af uddannelse – dansk kommune – fortsat ophold i Danmark – Færøerne – færøsk borger – refusion – revalidering

256

Resume:

De færøske myndigheder var ikke forpligtiget til fortsat at yde refusion over for en dansk kommune, efter at en færøsk borger afbrød den uddannelse, der var ydet revalidering til. Den færøske borger kunne efter dette tidspunkt ikke anses for at være visiteret af de færøske myndigheder til fortsat behandling i Danmark.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007 – § 196, stk. 2

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007 – § 27

Sagsfremstilling:

En færøsk handicappet borger afbrød den uddannelse, der var fastlagt i jobplanen og besluttede selv at blive i Danmark.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en dansk kommune havde ret til refusion fra Færøerne, hvis den bevilgede revalidering blev afbrudt, og personen ikke ønskede at vende tilbage til Færøerne.

Afgørelse:

Færøske myndigheder var ikke forpligtiget til at yde refusion over for en dansk kommune for tiden, efter en færøsk borger afbrød sin uddannelse, fordi manden på dette tidspunkt ikke kunne ses at være visiteret af de færøske myndigheder til fortsat behandling i Danmark.

Den danske kommune kunne ikke få sine udgifter refunderet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at manden havde afbrudt den uddannelse, der var fastlagt i jobplanen og selv havde besluttet at blive i Danmark, da han ikke længere ønskede at vende tilbage til Færøerne.

Ankestyrelsen henviste til, at bekendtgørelsen om besøgsrejser og ophold i Danmark eller på Færøerne i tilbud i boformer fandt anvendelse, når personer fra Færøerne på foranledning af de færøske myndigheder fik ophold i Danmark.

Ankestyrelsen fandt, at forudsætningen for at yde refusion var bortfaldet, fordi mandens ophold i Danmark efter den afbrudte uddannelse ikke havde revalideringsformål og derfor ikke kunne anses som nødvendig for, at han kunne klare sig i det færøske samfund.

Mandens fortsatte ophold i Danmark var ikke led i et behandlingsforløb tilrettelagt af de færøske myndigheder.