Ankestyrelsens principafgørelse D-12-08 om ophør af erhvervsrettet foranstaltning – standsning – sygedagpenge – yderligere foranstaltninger

256

Resume:

Kommunens afgørelse om standsning af udbetaling af sygedagpenge ansås for ugyldig. Der var tale om ophør af en erhvervsrettet foranstaltning. Kommunen burde derfor have inddraget retssikkerhedslovens bestemmelse om erhvervsrettede foranstaltninger i behandlingen af sagen med hensyn til tilrettelæggelse af hjælpen og yderligere foranstaltninger for at bringe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Kommunen burde ligeledes have opdateret ressourceprofilen med oplysninger om udfald af pensionssag og opdatering af seneste helbredsmæssige oplysninger, forinden den traf afgørelse om standsning af sygedagpenge.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 27. august 2007 – § 7a

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 27, stk. 1

Sagsfremstilling:

En kvinde var blevet sygemeldt den 20. juli 2004 på grund af smerter og bevægeindskrænkning i den ene skulder. Kvinden havde været i beskæftigelse med ufaglært arbejde og havde senest arbejdet som rengøringsassistent i en institution igennem mange år.

Efter varighedsbegrænsningens indtræden den 31. juli 2005 var sygedagpengene blevet forlænget i 2 gange 13 uger med henblik på afklaring af arbejdsevnen. I forløbet blev forskellige arbejdsfunktioner afprøvet inden for blandt andet køkkenområdet. Forløbet viste, at kvinden var meget motiveret og arbejdsom, men at der var klare helbredsmæssige begrænsninger. Progressionsrapporten gav et løst tilbud på en revalideringsplan med kombineret sprogskole, daghøjskole og virksomhedspraktik, dog først efter afsluttet behandling, idet kvinden skulle opereres igen i skulderen.

Af tekniske årsager blev dagpengene forlænget efter den 29. januar 2006. Efterfølgende blev sygedagpengene yderligere forlænget på baggrund af ansøgning den 17. marts 2006 om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Efter afslag på førtidspension den 23. november 2006 meddelte kommunen den 20. december 2006 afslag på yderligere forlængelse af udbetalingen af sygedagpengene.

Kommunen vejledte om mulighed for at søge kontanthjælp.

Kommunen havde ikke forinden afgørelsen om sygedagpengeophøret haft indkaldt kvinden til en personlig opfølgningssamtale, jf. retssikkerhedslovens § 7 a.

Det fremgik af kommunens notater, at ressourceprofilen var færdiggjort den 23. maj 2006 og sendt til partshøring hos kvinden. Udover hendes kommentarer var der ikke indarbejdet yderligere oplysninger. Kommunen havde efterfølgende over for nævnet oplyst, at der var udarbejdet en opdateret udgave af ressourceprofilen med aktuelle oplysninger fra august 2007 i forbindelse med ny verserende pensionssag på grund af ansøgning herom fra april 2007.

Kvinden klagede over kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ingen af betingelserne for yderligere forlængelse af sygedagpengeperioden i dagældende dagpengelovs § 22, stk. 1 (nu sygedagpengelovens § 27, stk. 1) var opfyldt.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg blev det blandt andet anført, at kvinden aldrig havde været til samtale i kommunen i forbindelse med sygedagpengesagen, og at samtalerne med medarbejderne fra arbejdsprøvningsstedet alene havde relateret sig til arbejdsprøvningen med henblik på førtidspension.

Ved oversendelsen af sagen til Beskæftigelsesudvalget anførte nævnet, at de havde været opmærksomme på, at nogle af samtalerne med medarbejdere fra arbejdsprøvningsstedet alene havde været i relation til arbejdsprøvningen i henhold til pensionssagen og derfor ikke kunne betragtes som opfølgningssamtaler i relation til sygedagpengesagen, men at sygedagpengene dog havde været forlænget med henblik på afklaring af arbejdsevnen ved deltagelse i arbejdsprøvningen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af forpligtelserne efter retssikkerhedslovens § 7 a før afslag på forlængelse af udbetaling af sygedagpenge ud over varighedsbegrænsningen.

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse med hensyn til inddragelse af retssikkerhedslovens § 7 a og stillingtagen til, om der på grundlag heraf var behov for yderligere foranstaltninger for at bringe kvinden tilbage på arbejdsmarkedet. Forinden skulle kommunen opdatere ressourceprofilen.

Herefter skulle kommunen tage stilling til, hvorvidt der var grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge ud over varighedsbegrænsningen.

Begrundelsen var, at kommunen ikke havde inddraget retssikkerhedslovens § 7 a i behandlingen af sagen eller havde opdateret ressourceprofilen med oplysningerne om udfaldet af førtidspensionssagen og de seneste helbredsmæssige oplysninger omkring en operation.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at bestemmelsen var et led i førtidspensionsreformen med det overordnede formål at sikre, at personer, der havde en arbejdsevne, som muliggjorde en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt fik muligheder for at bruge deres ressourcer gennem et arbejde.

Kommunen skulle således før ophør af en erhvervsrettet foranstaltning sikre sig, hvad der videre skulle ske i relation til udnyttelse af arbejdsevnen.