Ankestyrelsens principafgørelse D-16-08 om medvirken – opfølgning – oplysningsskema – refusion – sygedagpenge

256

Resume:

Udfyldt oplysningsskema blev anset for rettidig returneret ved aflevering inden for svarfristen til arbejdsgiver, som ikke var rette modtager, men som var en anden afdeling af kommunen end dagpengekontoret. Retten til sygedagpenge/refusion bortfaldt derfor ikke.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 21, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

Lønmodtager blev sygemeldt den 21. februar 2007. Lønmodtager var ansat i kommunen.

Kommunen ved social-og arbejdsmarkedsafdelingen/dagpengekontoret bad den 19. marts 2007 lønmodtageren om at udfylde oplysningsskema og returnere det senest den 27. marts 2007.

Lønmodtageren afleverede den 22. marts 2007 det udfyldte oplysningsskema til arbejdsgiver, som var kommunens dagplejekontor, idet der var spørgsmål til skemaet. Det blev aftalt med områdelederen fra dagplejekontoret, at denne ville tage sig af sagen.

Kommunens dagpengekontor modtog den 30. marts 2007 det udfyldte oplysningsskema.

I afgørelse af 4. juni 2007 meddelte kommunen, at udbetalingen af sygedagpenge ophørte fra den 28. marts 2007. Begrundelsen var, at den sygemeldte lønmodtager uden rimelig grund have undladt at medvirke til kommunens opfølgning, da det udfyldte oplysningsskema ikke var modtaget rettidigt i kommunens dagpengekontor.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at den sygemeldte lønmodtager allerede den 22. marts 2007 afleverede det udfyldte oplysningsskema til arbejdsgiver, som var kommunens dagplejekontor, og at det var aftalt med områdelederen, at denne ville tage sig af sagen. Nævnet fandt derfor, at den sygemeldte havde en berettiget forventning om, at hun havde opfyldt sin forpligtelse med hensyn til medvirken ved kommunens opfølgning.

I klagen fra kommunen til Ankestyrelsen blev det blandt andet anført, at det kun var sygdom, der ifølge vejledningen om visitation og opfølgning i sygedagpenge kunne give grundlag for at dispensere ved for sen indsendelse af oplysningsskemaet til myndigheden.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om betingelserne for medvirken til kommunens opfølgning kunne anses for opfyldt ved aflevering af udfyldt oplysningsskema inden for svarfristen til arbejdsgiver, som var en anden kommunal afdeling, men som ikke var rette modtager, jf. lovens § 21, stk. 1, nr. 3.

Afgørelse:

Der var ikke grundlag for ophør af udbetaling af sygedagpenge/refusion.

Dette betød, at kommunen skulle genoptage udbetalingen af sygedagpenge/refusion fra ophørstidspunktet, hvis betingelserne for sygedagpenge i øvrigt var opfyldt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt efter en konkret vurdering ikke, at lønmodtageren uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at lønmodtageren havde udfyldt og afleveret oplysningsskemaet den 22. marts 2007 på kommunens dagplejekontor. Der blev endvidere lagt vægt på, at det var blevet aftalt med områdelederen på dagplejekontoret, at denne ville tage sig af oplysningsskemaet og spørgsmålene dertil. Det fremgik ikke, at der samtidigt var blevet oplyst om, at kommunens dagplejekontor ikke kunne betragtes som rette afdeling, og at oplysningsskemaet først ville kunne anses for rettidigt modtaget i dagpengekontoret.

Det fremgik endvidere ikke af hverken oplysningsskemaet eller dagpengekontorets følgebrev af 19. marts 2007, hvilken præcis afdeling i kommunen det udfyldte oplysningsskema skulle afleveres til for at kunne anses for rettidigt returneret.

Beskæftigelsesankenævnet fandt således, at lønmodtageren måtte have en berettiget forventning om, at hun havde opfyldt sin forpligtelse rettidigt med hensyn til medvirken ved kommunens opfølgning.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.