Ankestyrelsens principafgørelse D-19-08 om barselsdagpenge – faderens orlov – moderens orlov – ophold her i landet – part – søfarende

256

Resume:

Barselsdagpenge til en fader, der var søfarende, skulle afgøres efter dagældende dagpengelovs regler (nu barselloven), fordi faderen på grund af orlov havde ophold her i landet. Moderen skulle medinddrages som part.

Love:

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel – lov nr. 566 af 9. juni 2006 – § 7 og § 9

Sagsfremstilling:

Kommunen modtog fra et tankskibsrederi den 20. december 2006 anmodning om refusion af barselsdagpenge i 2 uger svarende til uge 25 og 26 efter barnets fødsel. Faderen var ansat som maskinmester. Kommunen henviste til dagældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel § 13 og afgjorde, at 2 ugers orlov skulle fragå i den fællesorlov, som moderens barselsorlov havde udløst.

I anken blev gjort gældende, at faderens ret til barselsdagpenge efter reglerne om barselsdagspenge til søfarende måtte forstås som en selvstændig ret til dagpenge udenom dagpengelovens regler.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse og fandt, at faderens ret til barselsdagpenge i uge 25 og 26 ikke skulle fratrækkes i moderens ret til barselsdagpenge. Nævnet henviste til dagpengelovens § 13, stk. 1 og 2 og § 7, stk. 4 i bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende.

Nævnet henviste til, at der ikke i dagpengeloven var taget højde for, at den søfarende faders ret til yderligere 2 ugers barsels skulle fratrækkes fællesdelen af barselsorloven, ligesom der ikke i forarbejderne til dagpengeloven er fortolkningsbidrag vedrørende forholdet mellem bekendtgørelsen og dagpengeloven.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvilke lovbestemmelser der fandt anvendelse ved vurdering af, i hvilken udstrækning faderen, der var søfarende, kunne opnå ret til barselsdagpenge for barn født 13. april 2006, når moderen ikke var søfarende.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviste sagen til kommunen.

Kommunen skulle behandle anmodningen om barselsdagpenge til faderen efter dagpengelovens regler. Desuden skulle kommunen ved afgørelse om moderens ret til orlov og dagpenge inddrage hende som part i sagen.

Faderens ret til barselsdagpenge skulle afgøres efter dagpengelovens regler, da han under orloven havde ophold her i landet.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at det af reglerne om barselsdagpenge til søfarende fremgår, at ved ophold her i landet eller ved ankomst her til landet overgår udbetalingen af barselsdagpenge til den søfarendes opholdskommune efter dagpengelovens regler.

Ved afgørelse om moderens forhold skulle hun have partsstatus og partsbeføjelser.